xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ"นรนิติ"เป็นนายกฯสภามธ.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เมื่อวันที่ 17ม.ค.60 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม 16 ราย ดังนี้
นายนรนิติ เศรษฐบุตร เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย ส่วนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นางเกศรา มัญชุศรี นายคณิต ณ นคร นายจรัญ จันทลักขณา นายนักสิทธ์ คูวัฒนาชัย นายประเวศ วะสี นายมานิจ สุขสมจิตร นายวรากรณ์ สามโกเศศ นายวิรไท สันติประภพ นายวีรวัฒน์ กาญจนดุล นายวุฒิสาร ตันไชย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายสุจริต ปัจฉิมนันทน์ นายหิรัญ รดีศรี นายอภัย จันทนจุลกะ และ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.60 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 16ม.ค.60 ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
กำลังโหลดความคิดเห็น...