xs
xsm
sm
md
lg

ร่างเกณฑ์ให้ผู้ขายหุ้นทำ suitability test

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะกำหนดให้ธุรกิจหลักทรัพย์จัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง ( suitability test) สำหรับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นและตราสารหนี้ เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ( บริษัทหลักทรัพย์และธนาคารที่มีใบอนุญาต ) ให้คำแนะนำหรือนำเสนอสินค้าการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์เรื่องนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 55
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์จะกำหนดให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องทำความรู้จักลูกค้าก่อนที่จะจำหน่ายสินค้า ซึ่งกรณีเป็นลูกค้ารายย่อย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าและระดับความรู้ความเข้าใจที่ลูกค้ามีเกี่ยวกับสินค้าที่จะลงทุน และเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในทางปฏิบัติ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถกำหนดแบบสอบถามเองได้ และอาจแจกแบบสอบถามไปพร้อมกับใบจองซื้อหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้าทำไว้ล่วงหน้า และในกรณีที่เป็นลูกค้าเก่าที่เคยทำ suitability test ไว้แล้ว ให้สามารถใช้ข้อมูลเดิมได้ ซึ่ง ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 55 ทางเวบไซด์
กำลังโหลดความคิดเห็น...