xs
xsm
sm
md
lg

GSTEEL เลิกสัญญาซื้อขายหุ้นกับAM

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ASTVผู้จัดการรายวัน - จี สตีล เลิกสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่าง ArcelorMittal หลังคู่สัญญาส่งหนังสือบอกเลิกการซื้อขายหุ้น ส่งผลให้การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ จีเจ สตีล ยุติตาม เตรียมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อยกเลิกมติที่แจ้งไว้เพื่อดำเนินการ คาดประชุมเมษายนปี 2555

นายริวโซ โอกิโน กรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ GSTEEL แจ้งว่าตามที่เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 บริษัท ได้ชี้แจงข้อมูลมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าลงทุนระหว่างบริษัทฯ และ ArcelorMittal Netherlands B.V. หรือ AM ว่าธุรกรรมดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจาก เงื่อนไขต่างๆ ของการเข้าลงทุนยังไม่ครบถ้วนทุกข้อ(หรือได้รับการยกเว้น) ซึ่งตามสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ AM สามารถบอกเลิกสัญญาได้ และนอก จากนี้ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ ดังกล่าวยังคงมีผลผูกพันคู่สัญญาอยู่ซึ่งบริษัทฯ และ AM ได้ตกลงที่จะร่วมกันดำเนินการโดยสุจริต เพื่อให้การลงทุนของ AM เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 เมษายน 2555

ทั้งนี้ GSTEEL แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 54 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้ง การเลิกสัญญาสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ จาก AM ลงวันที่ วันที่ 15 ธันวาคม 2554 และบริษัทฯ เห็นด้วยกับการยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ โดย AM เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขของการเข้าลงทุนตามสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ

บริษัทฯ แจ้งว่าผลจากการเลิกสัญญาสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ ดังกล่าว จะทำให้ไม่มีการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดย AM และ การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จีเจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS) โดย GSTEEL และ Oriental Access อีกต่อไป ในการนี้ บริษัทฯ จะนำเรื่องการเลิกสัญญาสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณายกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ที่อนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ เข้าทำธุรกรรมกับ AM เช่นการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ AM, การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ,การแก้ไขเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุน ของบริษัทฯ, การซื้อหุ้นสามัญของ GJS, การเข้าทำสัญญาให้สินเชื่อ และการเข้าทำสัญญาให้ความช่วยเหลือ ระหว่างบริษัทฯ GJS และ AM ในการประชุมสามัญประจำปี ที่จะจัดให้มีขึ้นภายในเดือนเมษายน 2555 ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น