xs
xsm
sm
md
lg

เลือกตั้ง เลือกใคร

เผยแพร่:   โดย: การุณ ใสงาม

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จำเป็นต้องมีการอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะแสวงหาความปลอดภัย ความมั่นคงต่อชีวิตของตนเองและครอบครัว

แม้แต่เรื่องการเมือง ยังต้องมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลเพื่อจัดการให้เป็นระบบระเบียบ ให้เกิดความเรียบร้อย นำไปสู่กระบวนการจัดการการเลือกตั้ง โดยพยายามที่จะสรรหาวิธีการต่างๆ นานา ที่จะทำการคัดสรรตัวผู้ปกครองที่เราคิดว่าดีที่สุด

รูปแบบการคัดเลือกผู้นำเปลี่ยนไปจากการประลองกำลังโดยใช้ความรุนแรงเป็นตัวตัดสิน ได้แปรเปลี่ยนมาเป็นการใช้ความคิด การตัดสินใจ เลือกผู้ปกครองเพื่อเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศ

ปัจจุบัน เรายอมรับกันว่าการเลือกตั้งเป็นกระบวนการสรรหาตัวผู้ปกครอง หรือตัวแทนของประชาชนได้ดีที่สุด และถ้าต้องการอ้างถึงความเป็นประชาธิปไตย คงไม่มีสิ่งไหนดีไปกว่าการประกาศว่าจะมีการเลือกตั้ง จริงอยู่การมีประชาธิปไตยจำเป็นต้องมีการเลือกตั้ง แต่เราลืมคิดไปว่าบางทีการเลือกตั้งก็ไม่ได้แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย ดังเช่นการเลือกตั้งในประเทศพม่า

การที่เราส่วนใหญ่ยอมรับการเลือกตั้ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราต้องการได้อำนาจรัฐมาอย่างชอบธรรม การได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการปฏิวัติ รัฐประหาร เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ เหมือนกับเหตุการณ์ 19 กันยายน 2549 ที่ คมช. เข้ามายึดอำนาจ ถึงแม้ว่าลึกๆ แล้วประชาชนจะดีใจที่ทหารเข้ามาคลี่คลายวิกฤตการณ์บ้านเมืองที่อึมครึม หนักหนาสาหัสในขณะนั้น

แต่หลังจากที่รัฐบาลชั่วคราวภายใต้การนำของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีฉายาว่าขิงแก่เข้ามาบริหารประเทศ ช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ก็ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ เศรษฐกิจตกสะเก็ด สินค้าพากันขึ้นราคา บางคนตกงานหางานทำไม่ได้ จนนักเรียนนักศึกษาบางคนที่จบมานานแก้ไขปัญหาชีวิตโดยการฆ่าตัวตาย ย่อมเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงภาวะทางสังคมที่ล้มเหลวได้เป็นอย่างดี

นักธุรกิจชาวต่างชาติไม่กล้าเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งมาก นโยบายการเงินการคลังต่างๆ ที่ออกมาโดยกระทรวงการคลังและแบงก์ชาติก็ไม่ได้ผล

ทางออกที่ประชาชนอยากเห็นขณะนี้ คือต้องการให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้ประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาจากต่างประเทศ

การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เปรียบเสมือนการเปิดประตูให้ประชาชนพบกับทางออก ประชาชนจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าเขาต้องการพรรคการเมืองใดมาทำหน้าที่บริหารประเทศ ให้ประชาชนวิเคราะห์และตัดสินใจว่าพรรคการเมืองใดมีแนวคิดคล้ายคลึงกับตนเองหรือมีนโยบายที่จะสามารถแก้ปัญหาของตนเองและประเทศได้

การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะสามารถสร้างเจตจำนงทางการเมือง เป็นสิ่งที่แสดงออกซึ่งการปกครองแบบมีผู้แทน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้สิทธิอย่างเสมอภาค การให้ประชาชนได้ใช้สิทธิอย่างทั่วถึง ไม่คำนึงถึงศาสนา เพศ ภาษา

วัตถุประสงค์ของการเลือกตั้ง มีหลายประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการให้ได้มาซึ่งตัวแทนของประชาชน เพราะสังคมปัจจุบันประชาชนมีความแตกต่างหลากหลาย การเลือกตั้งเป็นสิ่งที่สามารถหล่อหลอมเจตจำนงและความคิดเห็นทัศนะทางการเมืองของประชาชน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การเลือกตั้งจะเป็นเครื่องมือที่ทำหน้าที่ควบคุมอำนาจรัฐ

ระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยเรานิยมใช้หลักเสียงข้างมาก ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่เราจะละเลยไม่ได้คือ การที่เราต้องไม่ละเลยเสียงข้างน้อยด้วย เพราะมิเช่นนั้น เสียงข้างมากที่คดโกงจะนำไปสู่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เหมือนดังเช่นรัฐบาลที่ผ่านมา

การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ เราจะมี ส.ส.หรือผู้แทนที่มาจากระบบเขต และมาจากระบบสัดส่วน ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก ส.ส.

การตัดสินใจเลือกตัวแทนของประชาชนครั้งนี้ เป็นการชี้ชะตาและกำหนดทิศทางการเมืองไทยได้เป็นอย่างดี พรรคการเมืองแต่ละพรรคเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่เวทีเลือกตั้ง ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากฝากให้ประชาชนพิจารณา ไม่ใช่แค่การเลือกคนดี คนเก่ง เข้าไปเป็นตัวแทนท่านเท่านั้น เราต้องไม่ลืมที่จะพิจารณานโยบายที่พรรคแต่ละพรรคนำเสนอด้วย

นโยบายจะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิธีคิด วิสัยทัศน์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ และเปรียบเหมือนกับสัญญาประชาคม ที่จะต้องทำถ้าได้รับเลือกเข้ามาบริหารประเทศ รัฐบาลต้องผลักดันนโยบายที่ใช้หาเสียงให้มุ่งสู่การปฏิบัติ และทำความเข้าใจกับข้าราชการให้ดีเพราะข้าราชการจะเป็นผู้ที่นำนโยบายไปปฏิบัติให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรม

อย่างเช่นพรรคมัชฌิมาที่มีนโยบายว่า คนไทยต้องดีขึ้น สังคมไทยต้องเป็นสังคมที่มีความสุข สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน


นอกจากนี้องค์ประกอบที่จะทำให้ตัดสินใจเลือกใครนั้น เราต้องพิจารณาที่หัวหน้าพรรค เพราะหัวหน้าพรรคเป็นปัจจัยหลักที่นำมาสู่การตัดสินใจ ประเทศไทยขณะนี้ต้องการผู้นำที่เป็นคนเก่ง เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและนอกประเทศ และต้องเป็นบุคคลที่มีจุดยืนที่จะทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างเข้มแข็งและจริงจัง เราไม่อยากได้คนแบบทักษิณอีกแล้ว

คณะผู้บริหารพรรคต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ พร้อมที่จะทำงานเสียสละประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ส่วนประชาชนจะเป็นผู้ที่ประเมินผลนโยบายนั้นๆ ว่า ดีจริงหรือไม่ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะเป็นการสะท้อนถึงผลการทำงานได้เป็นอย่างดีว่าสามารถทำได้ตามที่สัญญาไว้กับประชาชนหรือไม่ และยังคอยตรวจสอบการทำงานของบุคคล ว่าทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสหรือไม่ ทำให้การเมืองภาคประชาชนขับเคลื่อนไปได้ สมดั่งเจตนารมณ์ของการพัฒนาการเมืองไทย ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง
กำลังโหลดความคิดเห็น