xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงานจับมือหัวเว่ย สร้างแรงงานดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศยุค 4.0

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.แรงงาน จับมือหัวเว่ย พัฒนาทักษะดิจิทัลแรงงานไทย นำร่องประกาศความสำเร็จมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมการติดตั้งระบบส่งสัญญาณ 4G และ 5G

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือสูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด้านดิจิทัล รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตและประเทศไทย 4.0

รัฐบาลโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและให้ความสำคัญการพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อให้เกิดการจ้างงานในธุรกิจใหม่ สอดคล้องต่อภารกิจหลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาและยกระดับฝีมือให้แก่กำลังแรงงานให้มีความรู้และทักษะฝีมือที่สูงขึ้นสอดคล้องต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

การลงนามความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานมีเป้าหมายในการบูรณาการภารกิจเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรฝึกของ กพร. นำไปขยายผลให้ความรู้แก่แรงงานในแต่ละพื้นที่ต่อไป

“การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 มีเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงฯ ได้ปรับบทบาทเป็นกระทรวงทางเศรษฐกิจที่ต้องร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐบาลมีแผนในการพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 สาขา หนึ่งในนั้นคือ อุตสาหกรรมดิจิทัล และให้โอกาสแก่แรงงานกลุ่มเปราะบางในสังคม ได้แก่ แรงงานผู้พิการกว่า 2.8 ล้านคน ยังมีผู้พิการอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการดูแล และจำเป็นต้องได้รับการฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งทักษะทางดิจิทัลจะช่วยแรงงานผู้พิการได้ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะนำไปขยายผลและจัดโครงการให้ความรู้แก่แรงงานในแต่ละพื้นที่ต่อไปเพื่อที่จะกระตุ้นทั้งเศรษฐกิจและสังคมให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมๆ ไปกับการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0”

ด้าน นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร หัวเว่ย ประเทศไทย กล่าวว่า ภายใน 3 ปี หัวเว่ย จะร่วมกันสร้างโอกาสการเรียนรู้และจัดการฝึกอบรมที่เน้นการพัฒนาทักษะแรงงานรวมไปถึงการสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน (ReSkill) และการยกระดับทักษะเดิมให้ดียิ่งขึ้น (UpSkill) เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ช่วยลดอัตราการว่างงาน เพิ่มรายได้แรงงานไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น พัฒนาด้านดิจิทัลให้แข็งแกร่ง เพิ่มจํานวนแรงงานที่มีทักษะสูงให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 หัวเว่ยเชื่อว่าแรงงานที่แข็งแกร่งและมีทักษะสูงโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมไอซีทีจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลได้สำเร็จ

ทั้งนี้ ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพเสริมสาขาการติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรคมนาคมในระบบ 4G และ 5G รุ่นแรกที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นเวลา 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19-21 ต.ค.ที่ผ่านมา การจัดฝึกอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องภายใต้ความร่วมมือนี้ตั้งเป้าที่จะฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจจำนวน 300 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยครอบคลุมหัวข้อหลักๆ เช่น เครือข่าย 4G และ 5G รวมไปถึงการลงพื้นที่จริง ณ สถานีฐาน (Base Station) อีกด้วย นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าฝึกอบรมให้แก่บุคลากรฝึกของกรมจำนวน 120 คน และฝึกอบรมออนไลน์ให้แก่บุคคลทั่วไปจำนวน 3,000 คน ซึ่งภายหลังการฝึกอบรมครบตามข้อกำหนด ผู้จบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ที่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการสมัครงานและยกระดับการประกอบอาชีพในอนาคต


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...