xs
xsm
sm
md
lg

ม.หอการค้าไทย จับมือดีจีเอ เสริมศักยภาพบุคลากรสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ม.หอการค้าไทย จับมือดีจีเอ ยกระดับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ หนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือดีจีเอ ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะมีการสนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมวิชาการเพื่อการยกระดับศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล นวัตกรรม และการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตลอดจนด้านอื่นๆ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล อีกทั้งยังให้การสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และยังมีโครงการอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย

“ผมมีความยินดีที่ ดีจีเอได้ให้ความสำคัญและแสดงจุดยืนในการที่จะยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการดิจิทัลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดอบรม สัมมนา กิจกรรมวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับเกียตริให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของดีจีเอ ทางด้านวิชาการ และทางด้านทักษะดิจิทัล ที่จะขับเคลื่อนการเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอันเกิดจากผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการให้บริการ หรือการพัฒนาประสิทธิภาพในองค์กร โดยปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนคือการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี”

ด้าน นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี (DITM) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในปี 2563 นี้ทางหลักสูตร DITM ได้มีการทำความร่วมมือกับดีจีเอในหลายๆ ส่วนซึ่งนำมาสู่การบรรลุข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังกล่าว เช่น การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการโครงการ inhouse training ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การจัดหลักสูตร Data Governance เพื่อบุคคลทั่วไปและภาครัฐ

นอกจากนั้น ยังมีการร่วมออกแบบหลักสูตร และสนับสนุนวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล DTP และหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ eGEP และในอนาคตจะมีการขยายผลการรับรองหลักสูตร (Accreditation) ของบุคคลากรที่จบหลักสูตรของดีจีเอ สามารถที่จะเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี (DITM) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้ทันที
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...