xs
xsm
sm
md
lg

อาสาฬหบูชารำลึก” วันพระรัตนตรัย ครบองค์บริบูรณ์ กลุ่มทรู ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ชวนทำบุญ ฟังธรรม เพื่อมงคลแห่งชีวิต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งวันนี้ในสมัยพระพุทธกาล พระพุทธเจ้า ได้ทรงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" นั่นก็คือ พระสูตรที่ว่าด้วยมัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง และอริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ถือเป็นการเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก อีกทั้งยังเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ในฐานะองค์กรของคนไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศสืบไป จึงได้ริเริ่มเรียลลิตี้ธรรมะรายการแรกของโลก “โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม” มาตั้งแต่ปี 2554 และสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกำลังจะก้าวสู่ปีที่ 9 เพื่อสนับสนุนการศึกษาและคุณธรรมแก่เยาวชนและครอบครัว อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาและเพิ่มพูนปัญญา โดยใช้สื่อในกลุ่มทรู เป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้คู่คุณธรรมให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในสังคมไทย ซึ่งโดยรวมแล้วมีเด็กชายเข้าร่วมบรรพชา เป็นสามเณรแล้วถึง 98 คน

ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้พัฒนาเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่องเพื่อถ่ายทอดพระธรรมคำสอนสู่สาธารณชนด้วยแนวคิดหลัก “ความรักจักรวาล” หรือ Compassion and Kindness อันประกอบไปด้วย “รัก” ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ – “เรียน” ศึกษาปฏิบัติธรรม – “เพียร” ฝึกสติและสมาธิกับปัจจุบัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งการเป็นผู้ “ให้” ด้วยจิตเมตตา กรุณา ซึ่งเป็นกุญแจเปิดให้พบกับความสุข น้อมกายและใจเข้าสู่การฝึกฝนตนเอง รับการขัดเกลาและอบรมบ่มเพาะจากพระอาจารย์ ตลอดจนได้เรียนรู้ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ถ่ายทอดสู่สายตาผู้ชมที่สนใจทั่วโลกให้สามารถเรียนรู้ธรรมะไปพร้อมๆ กับเหล่าสามเณรน้อย อีกทั้งยังส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อันสะท้อนถึงการร่วมน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอีกด้วย

และเพื่อเป็น “อาสาฬหปูรณมีบูชา” ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัย “ทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวง” อันนำมาซึ่งมงคลและความดีงามในชีวิตต่อไป

#สามเณรปลูกปัญญาธรรม #ทรูปลูกปัญญา


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...