xs
xsm
sm
md
lg

ดีจีเอ เปิดตัวประธานบอร์ด - ผ.อ. คนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดีจีเอ เปิดตัว “อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม” นั่งแท่นประธานบอร์ด และ “สุพจน์ เธียรวุฒิ" กุมบังเหียนผู้อำนวยการ ปักธงทำงานภายใน 3 ปีเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ความเป็นดิจิทัลทุกมิติ ชูวิสัยทัศน์ตามแผนแม่บทรัฐบาลดิจิทัล 2563 - 2565 สร้าง - เชื่อม - เปิด ประสานความร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่การสร้างบริการที่มีคุณค่าให้กับประชาชน กำหนด 3 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ยกระดับหน่วยงาน พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์ม ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ ดีจีเอ เปิดเผยว่า ตามกรอบ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 - 2565 ที่กำหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการดำเนินงานของประเทศโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแล้ว มีผลให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามแผนดังกล่าวและต้องจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ด้วยวิสัยทัศน์ “เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล” รัฐบาลดิจิทัลจะต้องเปิดเผยเชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้กับประชาชน

หลักสำคัญของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 - 2565 คือ สร้าง เชื่อม และเปิด สร้างประกอบด้วย สร้างข้อมูล - ด้วยธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ได้ข้อมูลดิจิทัลคุณภาพสูง พร้อมนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ (Data Governance Frame Work) สร้างคน - เตรียมความพร้อมคนให้สามารถบริการได้อย่างตรงใจประชาชน ด้วยการเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐ (TDGA) การเชื่อม - เชื่อมต่อกันด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่มีความแข็งแกร่ง เพื่อก้าวสู่ Digital Transformation ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ หรือ Government Data Exchange (GDX) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้ สามารถตอบโจทย์ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และชาวต่างชาติ เพื่อให้บริการภาครัฐแบบ Single View of Citizen อันจะนำไปสู่การยกระดับบริการหน่วยงานภาครัฐมิติใหม่ที่สามารถให้บริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และ เปิด คือ พร้อมเปิดข้อมูลภาครัฐให้ประชาชนนำไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่าน Open Data และบริการกลางภาครัฐได้อย่างสร้างสรรค์ (data.go.th)

นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลในยุคดิจิทัลก็จัดเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะข้อมูลของหน่วยงานของรัฐจัดเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยผลักดันการสร้างนวัตกรรมและการให้บริการใหม่ ๆ แก่ประชาชน เพื่อให้การทำงานของภาครัฐมีความ “เชื่อมโยง” (Connected Government) และเป็นภาครัฐที่เปิดเผยโปร่งใส (Open Government) บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนระบบการทำงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล


ด้านนายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการดีจีเอ เปิดเผยว่า ตนเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่เดือน ม.ค. 2563 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี จึงได้ตั้งเป้าหมายในการทำงานภายในระยะเวลา 3 ปี ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่องค์กรดิจิทัล, พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐและการใช้ข้อมูล

โดยมุ่งเน้น 3 เรื่องหลักที่จะต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ 1.บุคลากร 2.กระบวนการ และ 3.เทคโนโลยี ซึ่งจะให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรมากที่สุด เพราะคนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้เร็วขึ้น รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการหาพันธมิตรเทคโนโลยีทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชนเข้ามาร่วมกันให้มากขึ้น หรือมีการทำงานแบบร่วมสร้างสรรค์ หรือ Co-creation กับทุกฝ่าย

ทั้งนี้ การที่จะทำให้ภาครัฐบาลสามารถทรานฟอร์มสู่ดิจิทัลเรื่องคนสำคัญที่สุด ปรับเรื่องความคิด ทักษะ เพื่อให้รองรับว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไร เรื่องที่ 2 คือเรื่องกระบวนการทำงาน ดีจีเอ ทำงานร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อพิจารณาว่ามีกระบวนการไหนบ้างที่จะต้องไปปรับปรุงหรือแก้ไข

"เราอยากลดขั้นตอนและกระบวนการก่อน และมีกระบวนการไหนบ้างที่ต้องแก้ไข เรื่องที่ 3 เป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมที่สุด คือ เรื่องเทคโนโลยีที่ ดีจีเอ จะต้องมีบทบาทร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและจะต้องเป็นหน่วยงานที่เข้ามากำหนดว่าอะไรที่เป็นมาตรฐานกลาง ที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานไหนก็ได้ และมีการสร้างมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล และระบบระหว่างกัน"

อย่างไรก็ดีภายใน 3 ปีนี้ ดีจีเอ จะเร่งทำงาน และส่งต่อบริการ One Stop Service ในส่วนของ 1. Citizen Platform อาทิ ศูนย์รวมองค์ความรู้ ช่องทางการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลางด้านกฎหมาย 2. Business Platform ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการไปพร้อมกับ ก.พ.ร. สำหรับ Startup หรือผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบครบวงจรผ่าน เว็บไซต์ biz.govchanel.go.th ยื่นที่เดียว เอกสารชุดเดียว กรอกแบบฟรอม์เดียวติดตามได้ทุกขั้นตอนการขอใบอนุญาต 3. Foreigner Platform ประกอบด้วย การรายงานตัว 90 วัน, แจ้งเข้า/ ไม่เข้า, ย้ายที่พัก, e-Visa, และการแจ้งการเดินทางเข้าประเทศ ให้เป็นรูปธรรมให้ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ DGA ไม่สามารถจะดำเนินการได้เองต้องได้รับการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยพลักดันให้เกิดการบริการรัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น