xs
xsm
sm
md
lg

Cyber News : ทีโอที ร่วมสนับสนุนระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายการสื่อสาร โครงการสุขศาลาพระราชทาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


*** ทีโอที ร่วมสนับสนุนระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายการสื่อสาร โครงการสุขศาลาพระราชทาน
ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบโทรคมนาคม และเครือข่ายการสื่อสาร โครงการสุขศาลาพระราชทาน โดยมี สมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่สำนักขาย และบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 บริษัท ทีโอที ร่วมกับ พิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารการตลาด ร่วมในการส่งมอบระบบโทรคมนาคม และเครือข่ายการสื่อสาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 18 โครงการสุขศาลาพระราชทานทั่วประเทศที่ ทีโอที ให้การสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลในด้านสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้นด้วยไอทีตามกรอบยุทธศาสตร์ของทีโอที ในการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐ “Digital Economy”

โครงการสุขศาลาพระราชทาน เป็นโครงการตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมุ่งเน้นให้พสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร ที่ห่างไกลความเจริญ และพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ได้รับการดูแลด้านแพทย์ และสาธารณสุข เป็นความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน คือ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอนุรักษ์พลังงาน และทีโอที เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ และพื้นที่เสี่ยงภัยให้ได้รับการดูแลทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขที่ดี

สมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 ทีโอที กล่าวว่า ทีโอทีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตั้งแต่ปี 2549 โดยได้เข้าไปสนับสนุน และติดตั้งระบบเทคโนโลยี และเครือข่ายการสื่อสารด้วยระบบ Web Conference เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขผ่านภาพ และเสียง (Tele-medicine) รวมทั้งให้บริการโทรศัพท์ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว 1-2 Mbps ด้วยระบบดาวเทียม IP STAR เพื่อให้คำปรึกษาทางการแพทย์ทางไกล (Basic Telemedicine) ระหว่างโรงพยาบาลในชุมชน กับสุขศาลาพระราชทานฯ

นอกเหนือจากการดูแล บำรุงรักษา และการให้บริการแล้ว เนื่องจากในหลายพื้นที่อยู่ตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นจุดที่สัญญาณดาวเทียมอ่อน ทีโอทีได้ดำเนินการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานรับ/ส่งสัญญาณดาวเทียม โดยเปลี่ยนจานดาวเทียมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม และเพิ่ม BUC (Block Up Converter/อุปกรณ์ส่งสัญญาณดาวเทียมดาวเทียม 3 วัตต์ จำนวน 2 แห่ง) และการใช้งานระบบ Telemedicine ได้จัดหาระบบ MCU (Multi Conference Unit) ที่มีประสิทธิภาพของภาพ และเสียงที่คมชัดในระบบ HD โดยสามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต รองรับการใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยด์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ หรือแพทย์ในการให้คำปรึกษา หรือการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีโอทีได้สนับสนุนระบบเทคโนโลยี และเครือข่ายการสื่อสาร โครงการสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 7 แห่ง คือ บ้านแสนคำลือ จ.แม่ฮ่องสอน/บ้านแม่จันทะ และบ้านเลตองคุ จ.ตาก/บ้านโป่งลึก จ.เพชรบุรี/บ้านทิไล่ป้า จ.กาญจนบุรี/บ้านไอร์บือแต และบ้านโอ จ.นราธิวาส ปี 2558 ทีโอทีได้สนับสนุนเพิ่มอีกจำนวน 7 แห่ง คือ โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงประไพชีวะโกศล และโรงเรียน ตชด. รางวัลอินทิราคานธี จ.เชียงใหม่/โรงเรียน ตชด. บ้านปิล็อคคี่ จ.กาญจนบุรี/โรงเรียน ตชด.ป่าหมาก จ.ประจวบคีรีขันธ์/โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก จ.เชียงราย/โรงเรียน ตชด. มรว.เฉลิมลักษณ์ฯ จ.ตาก/โรงเรียน ตชด.ลีนานนท์ จ.นราธิวาส และปี 2559 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ จ.ประจวบคีรีขันธ์/โรงเรียน ตชด.บ้านไบก์ จ.ยะลา/โรงเรียน ตชด.บ้านคีรีล้อม จ.ประจวบคีรีขันธ์/โรงเรียน ตชด.บ้านปอหมื้อ จ.แม่ฮ่องสอน โดยโครงการสุขศาลาพระราชทาน สามารถให้บริการในการรักษาพยาบาลในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 14 แห่ง จนถึงปี 2558 แล้ว จำนวน 73,018 ราย

พิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารการตลาด กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานที่ชัดเจน มีเอกภาพ และมีการบูรณาการในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้งองค์กร ทีโอทีจึงได้กำหนดเป็นแผนแม่บทความรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 โดยเน้นใช้ความสามารถหลักด้านเทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคม และการสื่อสารของทีโอที มาสร้างประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้ที่เท่าเทียมของเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย พร้อมกันนี้ในพิธีส่งมอบฯ ในครั้งนี้ ทีโอทียังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่อง Tele-Medicine, มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการ TOT IT School, พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและชุดกีฬา โดยผู้บริหารและพนักงานทีโอที ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก และเยาวชนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จ.ประจวบคีรีขันธ์*** เอไอเอสคว้ารางวัล Corporate Social Responsibility Award 2016

เอไอเอสได้รับรางวัล Corporate Social Responsibility Award 2016 ในฐานะองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมดีเด่นในภูมิภาคเอเชียจากงานประกาศรางวัล 15th Asia Business Leaders Award 2016 ที่จัดขึ้นโดย CNBC ณ กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยในงานมีการประกาศผล 6 รางวัล โดยมี 66 บริษัทในภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอไอเอส เป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวที่ได้รับ 1 ใน 6 รางวัลในครั้งนี้*** ฟูจิ ซีร็อกซ์ จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ แจกฟรีภาพพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9

เมื่อเร็วๆ นี้ โคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ นำภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิตอลเฉพาะของฟูจิ ซีร็อกซ์ จำนวน 99,999 ใบ นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ อาคารซันทาวเวอร์ส จตุจักร*** แคนนอนจัดนิทรรศการ “ภาพถ่ายในความทรงจำ” ในงาน PHOTO FAIR 2016 ตั้งแต่ 30 พ.ย.-4 ธ.ค.

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดนิทรรศการภาพถ่ายในความทรงจำ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีศิลปินแห่งชาติ และช่างภาพรับเชิญกว่า 10 คน ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกผ่านภาพถ่ายที่สวยงาม และอยู่ในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ นิทรรศการภาพถ่ายในความทรงจำ รวบรวมภาพที่หาชมได้ยาก ซึ่งบันทึกเหตุการณ์สำคัญในรัชกาลที่ 9 ทั้งภาพส่วนพระองค์ ภาพการทรงงาน และภาพจากพระราชพิธีต่างๆ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็นส่วนที่ 1 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่รวบรวมมาจากหอจดหมายเหตุ ส่วนที่ 2 พระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงกล้องปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ สำหรับส่วนที่ 3 ภาพจากศิลปินแห่งชาติ และช่างภาพมืออาชีพที่เคยถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ส่วนที่ 4 ภาพกล้องส่วนพระองค์ประเภทต่างๆ และส่วนที่ 5 จัดแสดงภาพถ่าย ภายใต้คอนเซปต์ “ภาพที่มีทุกบ้าน” โดยช่างภาพชื่อดังอย่าง “อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง” นิทรรศการภาพถ่ายในความทรงจำ จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.-4 ธ.ค.นี้ เวลา 10.00-21.00 น. ที่บูทแคนนอนภายในงาน Photo Fair 2016 ฮอลล์ 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ*** Rabbit LINE Pay ร่วมกับ Kerry Express คืนเงิน 5% ให้กับผู้ใช้งานทั่วประเทศ

จิน วู ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Rabbit LINE Pay (ขวา) และ อเล็กซ์ อึ้ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) ร่วมเปิดตัวแคมเปญพิเศษมอบเงินคืน 5% ให้กับทุกยอดบิลค่าบริการ Kerry Express ที่ชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ Rabbit LINE Pay เป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินทางออนไลน์ และออฟไลน์ชั้นนำในประเทศไทยภายใต้การร่วมทุนระหว่าง LINE Pay กับ Rabbit ที่เชื่อมต่อกับร้านค้ามากมายด้วยยอดผู้ใช้เกิน 1.5 ล้านคน จับมือกับ Kerry Express ผู้นำด้านการส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศ เริ่มแคมเปญมอบเงินคืน 5% ให้กับทุกบิลค่าใช้จ่ายบริการ Kerry Express ที่ชำระผ่าน Rabbit LINE Pay ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยผู้ใช้จะได้รับเงินคืน 5% ดังกล่าวเข้ากระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay (Rabbit LINE Pay E-wallet) ทันที*** เอปสัน สร้างมิติใหม่ชมการแข่งขันรถด้วยแว่นตาอัจฉริยะ Moverio

เอปสัน นำแว่นตาอัจฉริยะ Moverio สร้างมิติใหม่ในการชมการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง หลังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมศูนย์ควบคุมของทีมเมอร์ซิเดส, เอเอ็มจี, ปิโตรนาส, ฟอร์มูล่าวัน ระหว่างการแข่งขันรายการ 2016 Fomular 1 Singapore Grand Prix ได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์พิเศษ โดยใช้ Moverio เพื่อดูข้อมูลในรูปแบบ AR (Augmented Reality) ทั้งสถิติการแข่งรถของนักแข่ง ข้อมูลรายละเอียดของรถแข่ง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิศวกร และเหตุการณ์ที่จุดพิตสต็อป ไปจนถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการแข่งขันที่ปรากฎบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งสร้างความตื่นเต้นเหมือนได้เข้าไปชมในสนามการแข่งขันจริง*** ยูไอเอช คว้ารางวัล “2016 Thailand Managed Service Provider of the Year”

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) พร้อมด้วย สันติ เมธาวิกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ ทยาวัต อุนนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ รับรางวัล “2016 Thailand Managed Service Provider of the Year” จาก Frost & Sullivan จากนวัตกรรมการให้บริการ Managed Service ของยูไอเอช ที่มีจุดเด่นครอบคลุม 3 บริการหลัก คือ 1.การบริหารจัดการ และดูแลระบบเครือข่ายระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยครบวงจร ด้วย แบนด์วิธออนดีมานด์ ยืดหยุ่นการใช้แบนด์วิธได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 2.บริการไอทีโซลูชั่น และซีเคียวริตี และ 3.บริการคลาวด์*** เดอะแวลลูซิสเตมส์ ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น “วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)”

โดยมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2559 การเปลี่ยนชื่อบริษัทในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบใดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ทำการของทั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัดยังคงอยู่ที่เดิม โครงสร้างภายในองค์กร ทีมผู้บริหาร และธุรกิจหลักของบริษัทก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการดำเนินงาน และพันธะสัญญาต่างๆ ที่มีต่อคู้ค้ายังคงดำเนินไปอย่างปกติ และต่อเนื่องเหมือนเดิมทุกประการ ณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การเปลี่ยนชื่อของบริษัทในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากความมุ่งมั่นที่จะพลิกบทบาทตนเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามแผนยุทธศาสตร์หลัก 3 ประการ คือ 1.การเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการแบบเพิ่มมูลค่าในระดับชั้นนำ โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า 2.สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจด้วยการแสวงหาตลาด และรูปแบบธุรกิจใหม่ และ 3.นำเสนอสินค้า และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจของลูกค้า

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) มีการปรับตัว และวิวัฒนาการตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และเทคโนโลยีอยู่เสมอ นับตั้งแต่ปี 2541 ที่บริษัทตัดสินใจควบรวมธุรกิจเข้ากับอีซีเอส โฮลดิงส์ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นการผนึกกำลังร่วมกันให้พร้อมรับมือกับบริษัทข้ามชาติที่กำลังเข้ามามีบทบาทในธุรกิจแถบภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ครั้งนั้น เปลี่ยนโลโก้จาก “เดอะแวลลูซิสเตมส์” มาเป็นโลโก้ “อีซีเอส” โดยที่ยังคงชื่อเดิมไว้ ปัจจุบัน วีเอสที อีซีเอสกรุ๊ป ได้เติบโตกลายเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งสินค้า และโซลูชั่นไอทีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยขยายเครือข่ายออกไปครอบคลุมถึง 9 ประเทศ คือ จีน ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา ลาว และกัมพูชา*** ซิป้า แถลงผลการสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และลอจิสติกส์

เมื่อเร็วๆ นี้ สุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือซิป้า (ที่ 4 จากซ้าย) และ เพียรจิต สิงหโทราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด (หัวหน้าโครงการฯ) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมแถลงผลการสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และลอจิสติกส์ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพภาพ และความต้องการการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และลอจิสติกส์ สนับสนุนการนำข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยจัดงานแถลงข่าวที่ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ*** CAT เปิดตัว my 4G ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศพร้อมแพกเกจสุดคุ้ม

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ วิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี ร่วมเปิดตัวบริการ my 4G ภายใต้สโลแกน “my 4G เพื่อความสุขที่มากขึ้นของคนไทย” พื้นที่ใช้งานครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ บนคลื่นความถี่ 1800 และ 2100 MHz พร้อมแพกเกจ 4G สุดคุ้มทั้งแบบรายเดือน และเติมเงิน เริ่มต้น 199 บาทต่อเดือน ใช้งานได้ 1 GB สิทธิส่วนเพิ่ม เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วเติมเงินเดือนละ 100 บาทขึ้นไป รับอินเทอร์เน็ตเพิ่มฟรีอีก 1 GB ต่อเดือน นาน 12 เดือน โดยตั้งเป้าว่า สิ้นปี 2559 จะมีผู้ใช้บริการเพิ่มเป็นกว่า 1.7 ล้านเลขหมาย โดยเป็นผู้ใช้บริการ 4G กว่า 50,000 เลขหมาย และในปี 60 คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มเป็น 2 ล้านเลขหมาย ด้วยเป้ารายได้กว่า 2,600 ล้านบาท*** ไฮเจ็ท แจกคูปอง รับฟรีกระดาษ Hi-jet แลปโฟโต้ ในงาน Photo Fair 2016 @ ไบเทค บางนา

บริษัท ปภาวิน จำกัด จัดหนักของแจกส่งท้ายปี ด้วยคูปองสุดพิเศษเอาใจลูกค้าที่มาเยี่ยมชมบูทไฮเจ็ท D2 ในงาน Photo Fair 2016 ง่ายๆ แค่โชว์คูปองใบนี้กับเจ้าหน้าที่บูทไฮเจ็ท ก็รับฟรีทันทีกระดาษ Hi-jet แลปโฟโต้ ความหนา 190 แกรม ขนาด 4x6 นิ้ว 1 แพก (จำนวน 100 แผ่น) โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น อย่าช้าสินค้ามีจำนวนจำกัด นำมาแจกฟรีง่ายๆ ขนาดนี้ อย่าลืมแวะเข้าไปโชว์คูปองรับสิทธิกันได้ที่บูทไฮเจ็ท D2 ในงาน Photo Fair 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-4 ธ.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา*** โกลบเทค คว้ารางวัลรองชนะเลิศจาก Thailand ICT Awards (TICTA) 2016

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านข้อมูลแผนที่ดิจิตอล และคอนเทนต์ (Location Content Service Provider) หนึ่งในกลุ่มบริษัท ซีดีจี นำโดย วิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป (ขวา) และ เขมพัทธ์ วัฒนา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์นอสตร้า แมพ (NOSTRA MAP) (ซ้าย) เป็นตัวแทนรับรางวัลรองชนะเลิศ (Merit) ในหมวดซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับทูลส์ และอินฟราสตรักเจอร์ แอปพลิเคชั่น (Application Tools and Platforms) ในโครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติประจำปี 2016 (Thailand ICT Awards (TICTA) 2016) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ รวมถึงนิสิต นักศึกษา ให้เกิดความตื่นตัวในการผลิต และพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งเสริมสร้างกำลังใจให้แก่กลุ่มสตาร์ทอัปเมืองไทย โดยพิธีมอบจัดขึ้นที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้*** ซัมซุง ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ เพื่อใช้งานซัมซุง เพย์ ได้เต็มประสิทธิภาพ

ซัมซุง ประกาศปล่อยเฟิร์มแวร์อัปเกรดสำหรับใช้งาน “ซัมซุง เพย์ (Samsung Pay)” ให้กับสมาร์ทโฟนซัมซุง กาแลคซี่ ทั้ง 6 รุ่น ที่สามารถใช้งานซัมซุง เพย์ ได้ ได้แก่ กาแลคซี่ เอส 7, กาแลคซี่ เอส 7 เอดจ์, กาแลคซี่ เอส 6 เอดจ์ พลัส, กาแลคซี่ โน้ต 5, กาแลคซี่ เอ 7 (2016) และกาแลคซี่ เอ 5 (2016) หากไม่ได้รับการแจ้งเตือน สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยตัวเอง โดยการคลิกที่ “การตั้งค่า (Setting)” > “เกี่ยวกับอุปกรณ์ (About Device)” > “ดาวน์โหลดการอัปเดทด้วยตัวเอง (Download updated manually)”

หลังจากทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้ว แอปพลิเคชั่น Samsung Pay ก็จะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอโดยอัตโนมัติหากผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนสนใจใช้งานซัมซุง เพย์ สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้ทันที โดยบัตรเครดิตที่สามารถใช้บริการซัมซุง เพย์ ได้เลย ได้แก่ บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตซิตี้แบงก์, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และบัตรเครดิตกสิกรไทย ผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินบัตรเครดิตอย่างวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด ขณะที่บัตรเครดิตกรุงศรี จะเริ่มใช้งานได้ในวันที่ 1 ธันวาคม และบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จะเริ่มใช้งานได้ในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป*** ผลการประกวดด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติประจำปี 2016 THAILAND ICT AWARDS (TICTA) 2016

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ (กลาง) นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ (ที่สามจากซ้าย) รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และวรมิตร ครุฑโต (ที่สามจากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานประกาศผล และมอบรางวัล THAILAND ICT AWARDS (TICTA) 2016 ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ รวมถึงนิสิต นักศึกษา เกิดความตื่นตัวในการผลิต และพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ โดยนำทีมซอฟต์แวร์ไทย 20 ทีม ร่วมประกวดระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก APICTA 2016 ที่ไต้หวัน ในต้นเดือนธันวาคม ศกนี้ โดยมี ศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ (ขวา) กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมงานที่ห้องเลอ โลตัส โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เมื่อเร็วๆ นี้*** ดิจิทัล เวนเจอร์ส เปิดตัว Digital Ventures Accelerator โครงการผลักดัน และส่งเสริมสตาร์ทอัป

ดิจิทัล เวนเจอร์ส ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดตัว Digital Ventures Accelerator (DVA) Accelerator โครงการผลักดัน และส่งเสริมสตาร์ทอัปให้เติบโตอย่างยั่งยืน ได้เริ่มเปิดคลาสอย่างเป็นทางการแล้วแก่สตาร์ทอัปทั้ง 10 ทีมที่ได้รับคัดเลือกจากกว่า 140 ทีมที่สมัครเข้ามา มุ่งผลักดันให้สตาร์ทอัปเติบโตได้จริง และสามารถขยายตลาดได้ ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค พร้อมเผยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างระบบนิเวศน์สำหรับสตาร์ทอัปที่ดีที่สุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากมายในหลากหลายวงการมาร่วมกันเพิ่มศักยภาพแก่สตาร์ทอัป ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ และพันธมิตรที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากหลากหลายวงการ อาทิ Baker& Mckenzie, PrimeStreet Advisory, Google, Microsoft และ Ananda Development

ธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส กล่าวว่า หนึ่งในวิสัยทัศน์ของดิจิทัล เวนเจอร์ส คือ การสนับสนุนสตาร์ทอัปไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการที่เรียกว่า Digital Ventures Accelerator (DVA) ที่มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศน์ที่ดีที่สุดให้กับสตาร์ทอัปไทย (Build Startup Ecosystem) ด้วยการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ และพันธมิตรจากหลากหลายวงการที่จะมาช่วยให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน กฎหมาย และเทคโนโลยี นอกจากนี้ สตาร์ทอัปยังได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 300,000 บาท ตั้งแต่ต้นโครงการ เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลาที่อยู่ในโครงการ ขณะเดียวกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ และสตาร์ทอัปสามารถต่อยอดธุรกิจร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลูกค้าธนาคารในอนาคตต่อไปได้ อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินลงทุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท หลังจากจบโครงการด้วย เชื่อว่าจากความพร้อมทั้ง 3 ด้านนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้สตาร์ทอัปไทยเติบโตอย่างยั่งยืนได้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการ Digital Ventures Accelerator (DVA) ได้ที่ Facebook.com/DigitalVenturesTH*** ไทยคม รุกเพิ่มการใช้งานดาวเทียมไทยคม 6 ขยายตลาดในแอฟริกา

ไทยคม ผู้ให้บริการธุรกิจดาวเทียมชั้นนำแห่งเอเชีย ประกาศความสำเร็จในข้อตกลงความร่วมมือกับ iSAT Africa ผู้ให้บริการ และโซลูชั่นถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทั้งในทวีปแอฟริกาและในยุโรป เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มบรอดคาสต์ผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมซี-แบนด์ (C-band) โดยใช้ระบบการสื่อสารดาวเทียมแบบ Multi Channel Per Carrier (MCPC) ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้งานช่องสัญญาณดาวเทียมบนไทยคม 6 เพิ่มมากขึ้นในทวีปแอฟริกา แพลตฟอร์ม MCPC จะช่วยให้ไทยคม สามารถขยายบริการบรอดคาสต์ ด้วยการเพิ่มการใช้งานช่องสัญญาณดาวเทียมบนไทยคม 6 ที่วงโคจร 78.5 องศาตะวันออก ช่วยให้ผู้ให้บริการบรอดคาสต์ในแอฟริกา และในภูมิภาคอื่นๆ สามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปยังกลุ่มผู้รับชมให้ครอบคลุมทวีปแอฟริกา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน หรือสถานีเทเลพอร์ตของ iSAT Africa ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ขึ้นไปยังดาวเทียมไทยคม 6

ปฐมภพ สุวรรณศิริ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า ไทยคม กล่าวว่า แพลตฟอร์มบรอดคาสต์ในระบบ MCPC ของไทยคม จะช่วยให้ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ทั่วโลกสามารถถ่ายทอดสัญญาณช่องรายการโทรทัศน์ไปยังผู้ชมที่อยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ได้แบบครบวงจร นอกจากนี้ แพลตฟอร์มบรอดคาสต์ในระบบ MCPC ยังจะช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการกับผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์รายใหม่ๆ และช่วยสนับสนุนการเติบโตของการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมด้วย ไทยคมยินดีที่ได้ร่วมมือกับ iSAT Africa ในฐานะพันธมิตรในด้านสถานีภาคพื้นดิน ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนภารกิจของไทยคมที่จะสร้างการเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ในแอฟริกา*** ไปรษณีย์ไทย ขยายเวลาให้บริการถึง 2 ทุ่ม

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขยายเวลาให้บริการไปรษณีย์ถึง 20.00 น.ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมไปถึงเคาน์เตอร์ให้บริการภายในศูนย์การค้าต่างๆ ทั่วประเทศ โดยผู้ใช้บริการสามารถฝากส่งสิ่งของได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ท่าอากาศยาน และเคาน์เตอร์ให้บริการไปรษณีย์ในศูนย์การค้า อาทิ หลักสี่, สามเสนใน, จตุจักร, ลาดพร้าว, คลองจั่น, หัวหมาก, ยานนาวา, บางนา, อ่อนนุช, พระโขนง, ภาษีเจริญ, ซีคอนสแควร์, เซ็นทรัลซิตี้บางนา, เซ็นทรัลพระราม 2, เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า, ซีคอนสแควร์, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมกะ บางนา, เดอะมอลล์ นครราชสีมา, Asawann Shopping Complex 1 กาดสวนแก้ว และจีซีเอสเชียงใหม่ เป็นต้น ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายชื่อ และช่วงเวลาการให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศได้ที่ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือสอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ THP Contact Center 1545
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...