xs
xsm
sm
md
lg

Cyber News : สร้างอนาคตด้วยเทรนด์ดิจิตอล 3.0 กับมจธ.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

อานนท์ ทับเที่ยง ประธานสาขาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง (TBM) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
***สร้างอนาคตด้วยเทรนด์ดิจิตอล 3.0 กับมจธ.

มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีทุกสาขา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท MBAและ MSc. ด้านการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง (Telecommunication and Broadcasting Management: TBM)จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2557 โดยนักศึกษาที่จบหรือกำลังจะจบปริญญาตรีในปีการศึกษา 2556 - 2557 ทุกสาขา สนใจสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาต่อปริญญาโท MBA/MSc. หลักสูตรการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง (Telecommunication and Broadcasting) หรือ TBM ภาคเสาร์อาทิตย์ได้ ที่บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI : Graduate School of Management and Innovation)

อานนท์ ทับเที่ยง ประธานสาขาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง (TBM) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า ด้วยเทรนด์ด้านดิจิตอลที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน คือยุค Digital 3.0 มาพร้อมกับกระแส Telecom 3.0 ที่ประกอบด้วย 3G - 4G และในอีกด้านหนึ่ง Broadcasting 3.0 มี Digital TV เป็นตัวขับเคลื่อน พร้อมไปกับกระแส Convergence สังคมออนไลน์ (Social Media), Web 3.0, Big Data, IPv6, Internet of Things และ Wearable Devices เทรนด์ Digital 3.0 นี้ทำให้บริบทการทำธุรกิจ การบริหาร รวมทั้งด้านอื่นๆ เช่น การบริหารลูกค้า การบริหารซัปพลายเออร์ การตลาด การเงิน การบัญชี กฎหมาย กฎกติกา การบริหารความเสี่ยง การผลิต การศึกษา การสาธารณสุข การเมืองการปกครอง ความมั่นคง การเกษตร และสังคม ฯลฯ เปลี่ยนแปลงไป

การเรียนการสอนในสาขา TBM ทำให้นักศึกษารู้จักพื้นฐานของ Digital ในมุมมอง Telecom, Broadcasting และ IT พร้อมนำกระแส Digital มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน เพราะ Digital ก่อให้เกิด 1. นวัตกรรม อันนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 2.การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 3.การร่วมมือและประสานการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา (Collaboration) 4.การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน (Process Efficiency) และ 5. การบริหารกิจการที่ดี(Good Governance) พร้อมทั้งรู้จักอุตสาหกรรมไอซีทีในทุกมิติทั้งด้านเทคโนโลยี การแข่งขัน การตลาดสมัยใหม่ การทำแผนธุรกิจ และการบริหารโครงการ รวมถึงกฎระเบียบ กติกา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอซีทีโดยตรง เช่น ประธานสาขาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง ซึ่งเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ นอกจากนี้ TBM ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้งทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้กำหนดกฎกติกา มาเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญในวิชาต่างๆ หรือแม้แต่ใน Forum เช่น GMI Forum และ Workshop โดยล่าสุดได้มีการจัดเสวนาเรื่อง Digital Thailand 2020: Digital TV กับอนาคตประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ยุคใหม่ของวงการทีวีประเทศไทย

อีกทั้ง TBM ยังมีอาจารย์ประจำที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ทั้งด้านนวัตกรรม ด้านการบริหารโครงการ ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านผู้ประกอบการ ด้านโลจิสติกส์ และด้านบริหารจัดการองค์กร รวมการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมกับการประกันคุณภาพล้นแก้วของ มจธ. ที่ได้รับการเลื่อนลำดับในระดับโลกโดย Times Higher Education ประเทศอังกฤษ ให้เป็นมหาวิทยาลัยลำดับ 3 ของอาเซียน และยังคงเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทยเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

โดยตัวชี้วัดที่ มจธ. สามารถทำคะแนนได้ดีที่สุด ได้แก่ Normalization Citation Impactโดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 69% เป็น 75% โดยมีคะแนนสูงขึ้นในเกือบทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์(Social Sciences) ได้คะแนนเต็ม 100% โดยผลงานวิจัยของกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ของ มจธ. ซึ่งมีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)เป็นหน่วยงานสำคัญ ดังนั้น อย่าพลาดการศึกษาด้านการบริหารจัดการการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง (Telecommunication & Broadcasting Management) เพราะจะเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ ขององค์กร และบุคลากร ให้ประสบความก้าวหน้าและความสำเร็จตามที่คาดหวังด้วยกระแส Digital 3.0 อย่างน้อยที่สุดนักศึกษาเองจะเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนใหม่ที่มีเป้าหมายในชีวิต รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักตัดสินใจ รู้จักนำเสนออย่างมืออาชีพ และรู้จักนำ Digital มาใช้ประโยชน์ โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 02-470-9799 และ 081-444-1109 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.gmi.kmutt.ac.th

***แพลนเน็ตคอม เปิดบ้านต้อนรับนศ.สถาบันเทคโนโลยไทย-ญี่ปุ่น

เอนก พงศะบุตร (ที่5จากซ้าย)ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการให้คำปรึกษา พัฒนา และออกแบบระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมสำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การต้อนรับ รศ.ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ (ที่ 4จากซ้าย) คณบดี คณะไอทีและนักษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Thai-Nichi Institute of Technology ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการบริษัท ฯ เพื่อเปิดประสบการณ์ให้นักศึกษาและอาจารย์ ที่อาคารแพลนเน็ตคอม

***ซีเอ เทคโนโลยี จับมือเฟซบุ๊ก เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก

ซีเอ เทคโนโลยีเผย Facebook, Inc. บริษัทโซเชี่ยลมีเดียชั้นนำของโลกได้เลือกใช้งานซอฟต์แวร์โซลูชั่น CA DCIM (CA Data Center Infrastructure Management) เพื่อรวมระบบดูแลติดตามการใช้พลังงานในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน โดยเฟซบุ๊กทำงานร่วมกับซีเอ เทคโนโลยีเพื่อสร้างโซลูชั่นพิเศษขึ้นเพื่อรองรับระบบ DCIM ในการประหยัดพลังงานเพื่อรองรับทั้งการใช้งานในปัจจุบันและอนาคตของเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นผลมาจากนวัตกรรมเทคโนโลยี และขีดความสามารถของซีเอ เทคโนโลยีในการดำเนินงานอย่างรวดเร็ว ปรับขยายระบบได้ต่อเนื่องตามต้องการ รวมทั้งกระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อปรับแต่งระบบให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทีมไอทีของเฟซบุ๊กสามารถนำข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานทั้งหมดมารวมไว้ในระบบข้อมูล DCIM ทั้งหมดเพื่อให้ภาพรวมที่ชัดเจนครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมเข้ามาเพื่อใช้ตัดสินใจเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายลงมาในขณะที่สามารถนำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่ดีกับลูกค้าผู้ใช้งาน ทั้งนี้ระบบ CA DCIM คือโซลูชั่นที่ใช้ติดตามดูแลระบบพลังงาน การทำความเย็น และตัวแปรแวดล้อมอื่นๆ ในของอาคารและระบบไอทีที่ใช้ในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์รวมทั้งจัดการการใช้พื้นที่ และวงจรการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโครงสร้างพื้นฐานของดาต้าเซ็นเตอร์

***เอไอเอส ชวนลูกค้าคอเพลงรอสาย ตรวจดวง รับปีม้า กับหมอดูชื่อดัง

เอไอเอสโดยบริการ Calling Melody จัดกิจกรรมพิเศษ เอาใจลูกค้าสาวกเพลงรอสาย พาล่องเรือไหว้พระเสริมสิริมงคล เส้นทางกรุงเทพฯ - เกาะเกร็ด พร้อมตรวจดวงชะตารับปีม้า กับอาจารย์ คฑา ชินบันชร และทีมหมอดูชื่อดังแบบตัวต่อตัว รวมทั้งสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายโมโน มิวสิค โดยพีท พีระ และแคนดี้ มาเฟีย สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าเอไอเอสเท่านั้น ร่วมสนุกง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดเพลงรอสายผ่าน *789 หรือ *888 ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งหมด 25 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง ยิ่งโหลดมากยิ่งมีสิทธิ์มาก ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2557 ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 25 เมษายน 2557 ทางเว็บไซต์ www.callingmelody.net โดยกิจกรรมล่องเรือจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2557

***ดีแทคจัดหนักสมาร์ทโฟนราคาVIP

ดีแทคจัดเต็มสุดๆกับโปรโมชั่น สมาร์ทโฟนราคาVIP สุดเซอร์ไพรส์ มอบค่าเครื่องที่ถูกกว่า และ แพกเกจคุ้มค่ากว่า เริ่มต้นเพียง 399 บาท โดยสมาร์ทโฟนที่ร่วมรายการ อาทิเช่น iPhone 5c (16GB) ราคาปกติ 20,730 บาท ราคาพิเศษ 12,900 บาท , iPhone 5c (32GB) ราคาปกติ 24,550 บาท ราคาพิเศษ 15,900 บาท , iPhone 4s (8GB) ราคาปกติ 14,990 บาท ราคาพิเศษ 9,500 บาท iPhone 4 (8GB) ราคาปกติ 11,300 บาท ราคาพิเศษ 7,500 บาท เมื่อลูกค้าสมัครแพ็กเกจ Special iPhone และ HTC One ราคาปกติ 17,900 บาท ราคาพิเศษ 15,900 บาท , HTC One mini ราคาปกติ 12,500 บาท ราคาพิเศษ 10,500 บาท และ สำหรับลูกค้าใหม่รับฟรีเน็ตสูงสุดถึง 36 GB เมื่อสมัครแพ็กเกจ Smartphone More Net มูลค่า 999 บาท

พิเศษ! ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่รับดีแทคโบนัสรวมมูลค่าสูงสุดถึง 5,000บาท เมื่อนำสมาร์ทโฟนที่ร่วมรายการเครื่องเก่ามาแลกซื้อ iPhone5c หรือ HTC One รับดีแทคโบนัส เดือนละ 500 บาท นาน 10 เดือน (ตามเงื่อนไขที่กำหนด เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) พร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด 20 เดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค. 57 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dtac.co.th

***ทรูบุ๊ก พรีเมี่ยม แอปพลิเคชั่น จัดโปรโมชั่นเอาใจนักอ่านยุคดิจิตอล

บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย เอาใจนักอ่าน ยุคดิจิตอล จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ซื้อแพกเกจ ดาวน์โหลดนิตยสารอินเทอร์แอ็กทีฟ 3 เล่ม ในราคาเพียง 99 บาท (จากเดิม 2 เล่ม) ผ่าน ทรูบุ๊ก พรีเมี่ยม แอปพลิเคชั่น สนุกครบทั้งภาพ เสียง และ แอนิเมชั่น ตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2557 หาซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ

***ไออาร์ซีพี คว้าสัญญาติดตั้งอุปกรณ์โครงการโทรทัศน์ดิจิตอลไทยพีบีเอสกว่า 130 ล้านบาท

มงคล ลีลาธรรม (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการบริหารและปฏิบัติการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิรช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ไออาร์ซีพี) ร่วมลงนาม ในสัญญาโครงการจัดหาระบบ Combiner พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตามโครงการโทรทัศน์ดิจิตอล มูลค่า โครงการ 130 ล้านบาท โดยมีกันตชัย ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม ส.ส.ท. และฉัตรชัย พัฒนวรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการไออาร์ซีพี ร่วมเป็นสักขีพยาน

***กสทช. ชวนปิดเน็ตก่อนเดินทางต่างประเทศป้องกันบิลช็อกโรมมิ่ง

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ภายหลังจากที่สำนักงาน กสทช. ได้จับมือผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายกำหนดให้ใช้เลขหมาย และวิธีการเดียวกันในการปิดบริการดาต้า ด้วยการกด *106# แล้วกดโทร.ออก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากรณีผู้ใช้บริการถูกเรียกเก็บค่าบริการในการใช้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ (International Roaming) จากการนำสมาร์ทโฟนไปใช้งานต่างประเทศในอัตราที่สูงมากอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงาน กสทช. ได้เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. ที่บริเวณประตูทางเข้า - ออก หมายเลข 6 ส่วนผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี รวมถึงเป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องของการระมัดระวัง และเรื่องการใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟน รวมถึงวิธีการปิดบริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

สิ่งที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการทั้งหมดนั้น ด้วยมุ่งหวังจะช่วยลดปัญหากรณีผู้ใช้บริการถูกเรียกเก็บค่าบริการในการใช้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ (International Roaming) ลงได้ เชื่อว่าเมื่อประชาชนผู้บริโภคเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการระมัดระวังการใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และวิธีการปิดบริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้นั้นอีก ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการพบปัญหาอัตราค่าบริการสูงผิดปกติก็สามารถร้องเรียนมาได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200

***เอไอเอส บุกนิมมาน แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิป เปิด AIS Shop สาขา เมญ่า เชียงใหม่

วิลาสินี พุทธิการันต์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ พร้อมด้วย สมชัย เลิศสุทธิวงค์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการตลาด เอไอเอส ควงแขน สุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมญ่า ดีเวลลอปเม้นท์เปิดตัว AIS Shop แห่งใหม่ สาขา เมญ่า เชียงใหม่ ที่พร้อมอำนวยความสะดวกสบายแก่ลูกค้า และ นักท่องเที่ยว โดยมาพร้อมกับนวัตกรรมอัจฉริยะต่างๆ อาทิ Smart Table หรือ โต๊ะอินเทอร์แอ็กทีฟสุดล้ำที่ให้ข้อมูลสมาร์ทโฟน และ แอปพลิเคชั่นครบครัน และ มุม Try & Buy ที่มีมือถือรุ่นล่าสุดให้ลูกค้าได้ลองสัมผัสตลอดเวลา พร้อมทีมงานสมาร์ทกูรู เพื่อมอบประสบการณ์และตอกย้ำแนวคิด Total Experience ที่สุดของการบริการ เบ็ดเสร็จและครบครันด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สาวก AIS 3G 2100 เชิญมาสัมผัสรูปแบบการบริการที่ล้ำสมัยจาก AIS Shop โฉมใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ เมญ่าไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ชั้น 3 โซน IT จังหวัดเชียงใหม่
DS-620
***สแกนเนอร์ขนาดกระทัดรัด DS-620

บราเดอร์ขอแนะนำ สแกนเนอร์ขนาดกระทัดรัด ที่มีน้ำหนักเบาเพียง 400 กรัม สำหรับการใช้งานปกติ หรือสำหรับพกพาไปได้ทุกที่ เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสแกนเอกสารต่างๆได้หลายรูปแบบ เช่น เอกสารสำคัญ แบบฟอร์ม ใบเสร็จ รูปภาพ ใบปลิว รวมถึงบัตรประชาชนและบัตรพลาสติก มาพร้อมกับฟังก์ชั่นในการสแกนนามบัตร (BizCard) ใช้พลังงานผ่านการเชื่อมต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์ จำหน่ายในราคา 4,590 บาท ด้วยคุณสมบัติ การเชื่อมต่อHi-Speed USB 2.0 ความเร็วในการสแกนสี/ขาวดำ 7.5 แผ่นต่อนาที (A4) ความละเอียดในการสแกน 600x600 dpi รูปแบบไฟล์ที่รองรับPDF ค้นหาได้, PDF มาตราฐาน, JPEG และ TIFF
นฐกร พจนสัจ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อีเอ็มซี อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
*** ViPR ซอฟต์แวร์ใหม่จากอีเอ็มซี

ความซับซ้อนของระบบสารสนเทศในปัจจุบันมีผลให้องค์กรต่างๆ จะต้องมีการวางกลยุทธ์ระยะยาวโดยไม่เพียงแต่ใส่ใจกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในระยะสั้นเท่านั้น แต่จะต้องใส่ใจในการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรองรับแพลตฟอร์ม มาตรฐาน และสถาปัตยกรรมล่าสุด และจะต้องทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะเรียกร้องความช่วยเหลือ เราจึงอยู่ที่จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่ยุคของแพลตฟอร์มที่สาม

ขณะที่โอกาสทางธุรกิจของแพลตฟอร์มที่สามมีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนโฉมหน้าของระบบสารสนเทศด้วยการนำการให้บริการแบบ web-scale มาใช้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ดีมีลูกค้าจำนวนมากที่โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของพวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมแบบแพลตฟอร์มที่สอง (ทำงานในลักษณะ Thin Client และ server) ลูกค้าเหล่านี้ยังขาดทรัพยากรที่พวกเขารู้สึกว่าจำเป็นในการลดช่องว่างในการเปลี่ยนผ่านจากแพลตฟอร์มที่สองไปสู่แพลตฟอร์มที่สาม

นฐกร พจนสัจ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อีเอ็มซี อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า หนึ่งในวาระเร่งด่วนของอีเอ็มซีในปี 2014 คือช่วยลูกค้าของเราในการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันยังคงให้แนวทางในการเปลี่ยนผ่านจากการประมวลผลแบบแพลตฟอร์มที่สอง (2nd Platform) ไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการประมวลผลแบบแพลตฟอร์มที่สาม (3rd Platform) ซึ่งได้แก่จุดหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานคลาวด์ การทำงานผ่านอุปกรณ์โมบิลิตี้ โซเชียล เน็ตเวิร์คและ บิ๊ก ดาต้า ผลจากการวิจัยทำให้อีเอ็มซีเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ของ Storage Resource Management (SRM) Suite (เวอร์ชั่น3.0) และการพัฒนา ViPR Software-Defined Storage platform (เวอร์ชั่น 1.1) และอีเอ็มซีเป็นรายแรกของโลก

*** 3BB เปิดแอปใหม่ให้ลูกค้ารับสิทธิพิเศษ

หฤษฎ์ พิชญางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ เปิดเผยว่า 3BB ได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่นใหม่ 3BB Plus ให้ลูกค้ารับสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ ส่วนการดาวน์โหลดทำได้ง่ายๆ เพียงเข้าไปที่ Play Store แล้วเลือก 3BB Plus เพียงเท่านี้ ลูกค้า 3BB ก็สามารถรับสิทธิ์ได้เลยที่จุดขาย หรือร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ ในระยะแรกนี้ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Android ส่วนระบบ IOS จะเปิดใช้เร็วๆนี้

***ทรูมูฟ เอช เปิดแคมเปญ ทรูมูฟ เอช เติมปุ๊ป ลุ้นทองเปรี้ยง กว่า 10 ล้านบาท

ทรูมูฟ เอช ประเดิมศักราชใหม่ปีม้าทอง เปิดแคมเปญยักษ์ใหญ่ ทรูมูฟ เอช เติมปุ๊ป ลุ้นทองเปรี้ยง กว่า 10 ล้านบาท เติมสีสันให้กับตลาดเติมเงิน และเป็นการขอบคุณลูกค้า มอบโชค 3 ต่อ ให้ลูกค้าแบบเติมเงินได้ร่วมลุ้นของรางวัลทุกครั้งที่เติมเงิน หรือซื้อแพกเกจเสริม ทุกๆ 50 บาท รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับเน็ตฟรีและทองคำฟรีทุกวัน พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ทองคำ มูลค่า 1 ล้านบาททุกเดือน นาน 3 เดือน ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2557 รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 13 ล้านบาท

ลุ้นต่อที่ 1 อินเทอร์เน็ตฟรีไม่อั้น 1 วันเต็มๆ มูลค่า 49 บาท วันละ 350 รางวัล หรือแพกเกจ Facebook ฟรีไม่อั้น 1 วัน มูลค่า 5 บาท วันละ 5,000 รางวัล รู้ผลทันทีทาง SMS เมื่อเติมเงินหรือซื้อแพกเกจเสริม
ลุ้นต่อที่ 2 ทองคำมูลค่า 5,000 บาท วันละ 16 รางวัล
ลุ้นต่อที่ 3 รางวัลใหญ่ ทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท เดือนละ 1 รางวัล
ลูกค้าสามารถลุ้นรับได้ทั้ง 3 รางวัลในแต่ละเดือน ตลอดระยะเวลาแคมเปญนาน 3 เดือน
สุธี อัศวสุนทรางกูร ผู้จัดการประจำประเทศไทย และอินโดจีน ซอร์สไฟร์
***ซอร์สไฟร์ชี้เทรนด์ธุรกิจ 2014 เป้าหมายอาชญากรรมบนไซเบอร์

สุธี อัศวสุนทรางกูร ผู้จัดการประจำประเทศไทย และอินโดจีน ซอร์สไฟร์ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของซิสโก้ กล่าวว่า ปัจจุบัน การแฮกกิ้งบันคือกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่วิ่งตามโอกาส และเงินตรา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันโดยตรงระหว่างความนิยม และการเลือกใช้โปรแกรม และแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ของภาคธุรกิจต่างๆ กับการเพิ่มขึ้นของการโจมตีบนไซเบอร์ที่มีต่อแอปพลิเคชั่น และโปรแกรมเหล่านั้นหากทูลส์ หรือแอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมตัวใดตัวหนึ่งได้รับการยอมรับ และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทูลส์ หรือโปรแกรมเหล่านั้นถือว่ามีความคุ้มค่าสำหรับแกงค์อาชญากรไซเบอร์ในการที่จะลงทุนเพื่อหาช่องทางแฮกเพื่อการทำเงิน แต่ถ้าหากแอปนั้นๆ คือแอปพลิเคชั่นเฉพาะด้านที่มีคนใช้เพียงเล็กน้อย แอปนั้นย่อมไม่คุ้มค่าต่อความพยายามของอาชญากรในการใช้ประโยชน์

ซอร์สไฟร์เชื่อว่าเทรนด์ด้านธุรกิจไอทีที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นตัวผลักดันกิจกรรมของอาชญากรไซเบอร์ในปี 2557 นี้ และในปีถัดๆ ไป เทรนด์ดังกล่าวรวมถึง 1.ทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งหน้าไปสู่คลาวด์ ในขณะที่ 'คลาวด์' ถูกมองว่าเป็นเทรนด์ใหม่ บริษัทด้านระบบรักษาความปลอดภัยหลายแห่งต่างใช้ประโยชน์จากคลาวด์ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ของตนเอง แต่การกระทำดังกล่าวเป็นการก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับแผนกไอทีเนื่องเพราะทำให้เกิดเกิดการสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียในการควบคุมปกครอง และเมื่อคำนึงถึงการแบ่งพื้นที่ใช้งาน (เซ็กเมนเทชั่น) กับบุคคลอื่นๆ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสูญเสีย หรือรั่วไหลของข้อมูล ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้มากมายหลายประการในด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อต้องการใช้กลยุทธ์บนคลาวด์ภายในองค์กร

2.การใช้งานแบบเคลื่อนที่คือทุกสิ่ง ขณะนี้ คำว่า “BYOD” กำลังเป็นที่นิยม ด้วยจำนวนเครื่องสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตที่มีเป็นจำนวนมาก รวมถึงโมบายล์ ดีไวซ์อื่นๆ ที่พนักงานในองค์กรเป็นเจ้าของ และนำมาใช้ในการเชื่อมต่อเข้าสู่ทรัพยากรภายในของบริษัทโดยอยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยงานไอทีภายในองค์กร นั่นหมายความว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นเรื่องยากในการแยกแยะแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมด้านข้อมูลขั้นพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ อาทิ หมายเลข และประเภทของดีไวซ์ที่นำมาใช้งาน รวมไปถึงระบบต่างๆ ปฏิบัติการ และแอปพลิเคชั่น 3.ดาต้าเซ็นเตอร์ครองโลก บ่อยครั้งที่ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทนำไปโฮสต์ไว้ที่ดาต้าเซ็นเตอร์นั้นถือเป็นข้อมูลที่มีค่าระดับเพชรยอดมงกุฏของบริษัทเลยทีเดียว ด้วยการทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถมองเห็น และสอดส่องความเป็นไปในดาต้าเซ็นเตอร์ได้อย่างทั่วถึง เราจะสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครือข่าย และสามารถเข้าจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลใหม่ที่เข้ามา สุดท้ายแล้ว พูดได้ว่าการมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายที่ดีกว่านำไปสู่การป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

4.แอนดรอยด์ยังครองตลาด ปัจจุบัน มีการเพิ่มตัวอย่างเฉียบพลันของมัลแวร์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแพลทฟอร์มของระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ และชุดคิตพวกนี้ต่างกำลังถูกจำหน่ายอยู่ในตลาดมืดเพื่อช่วยให้แฮกเกอร์ที่มุ่งเป้าหมายไปยังระบบโมบายล์ แบงกิ้ง ทั้งนี้ ดีไวซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นแอนดรอยด์ เนื่องด้วยธรรมชาติที่เปิดกว้าง และมีความเข้มงวดน้อยกับการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยได้กลายเป็นจุดศูนย์รวมความสนใจของแฮกเกอร์ในลักษณะของภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และฐานผู้ใช้ที่ให้ความสนใจเพียงน้อยนิดกับการรักษาความปลอดภัยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ซอร์สไฟร์เชื่อว่านี่คือเทรนด์ที่ภาคธุรกิจต่างตระหนักดี ซึ่งทำให้มั่นใจได้แน่นอนว่าเหล่าอาชญากรไซเบอร์จะยังคงมองหาช่องทางที่จะกำหนดเป้าหมายในพื้นที่เหล่านี้ ที่สามารถรู้ได้ก็เพราะพวกเขาเริ่มลงมือไปแล้ว

'ผมสามารถพูดด้วยความมั่นใจได้ว่าการต่อสู้ระหว่างการรักษาความปลอดภัยด้านไอที และอาชญากรไซเบอร์นั้น จะยังคงดำเนินต่อไปในปี 2557 และต่อจากนั้น อาชญากรจะมองหาช่องทางที่มีความเปราะบาง รวมถึงช่องโหว่ต่างๆ ในระบบป้องกันของบริษัทธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์บนเครือข่าย และบริษัทด้านระบบรักษาความปลอดภัยก็จะยังคงหาช่องทางที่จะอุดช่องโหว่เหล่านี้ พร้อมมองหาวิธีใหม่ๆ ในการขัดขวางการดำเนินการของแฮคเกอร์ สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจอย่างมากในการทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดในปี 2557 คือมันไม่ใช่การเพิ่มขึ้นของคำถามว่าคุณจะโดนโจมตีหรือไม่ แต่เป็นคำถามที่ว่าจะโดนโจมตีเมื่อใดต่างหาก'

ส่วนใหญ่แล้ว ทีมรักษาความปลอดภัยขององค์กรธุรกิจต่างตระหนักดีว่าเมื่อพูดถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบไอที จะไม่มีวิธีป้องกันที่ใดจะทำให้คุณปลอดภัยได้ และจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่ทีมรักษาความปลอดภัยจะวางแผนรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายองค์กรในลักษณะที่คิดว่าจะต้องมีสักจุดบนเครือข่ายที่ยอมให้เกิดการผ่อนปรนด้านความปลอดภัย และต่อจากนั้นคือคำถามเกี่ยวกับว่าจะรู้ว่าการโจมตีเกิดขึ้นเมื่อใด ตลอดไปจนถึงการคงอยู่ และการซ่อมแซมความเสียหายเพื่อผลลัพธ์ในด้านของแบรนด์ และชื่อเสียงขององค์กร

***เอไอเอส ลดค่าเครื่อง 3G สุดฮิต 24 รุ่น สูงสุด 50%

เอไอเอส เอาใจสาวกไอทีแบบจัดเต็มกว่าใคร ด้วยโปรโมชั่น AIS 3G HOT DEAL มอบส่วนลดค่าเครื่องมือถือ 3G สุดฮิต รวม 24 รุ่น สูงสุดถึง 50% อาทิ Samsung Galaxy Note 3 , Samsung Galaxy Grand 2 , Samsung Galaxy Pocket Neo , iPhone 4s และ Nokia Asha 503 เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็น เอไอเอส 3G รายเดือน พร้อมสมัครแพกเกจ 3G iSmart และชำระค่าแพกเกจล่วงหน้า ที่เอไอเอส ช็อป และเทเลวิซ ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค. 57 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ 1175 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/HotDealเติมเงินเกม LINE Cookie Run ด้วยบัตรเงินสด AIS 3G วัน-ทู-คอล! ได้แล้ววันนี้

สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการเติมเงินเล่นเกม LINE Cookie Run เพราะสามารถเติมเงินด้วยบัตรเงินสด AIS 3G วัน-ทู-คอล! ผ่าน Store.line.me ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ไม่ว่าจะใช้เครือข่ายไหนก็สามารถใช้บัตรเงินสด AIS 3G วัน-ทู-คอล! เติมเงิน LINE Cookie Run ผ่าน Store.line.me ได้ พิเศษตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2557 เมื่อซื้อ คริสตัล ผ่าน Store.line.me จะอีเว้นท์แถมเพิ่มอีก 30%
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...