xs
xsm
sm
md
lg

เปิดศูนย์ “คุมประพฤติภาคประชาชน” ทั่วประเทศ 151 แห่ง บริการงานชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - อธิบดีกรมคุมประพฤติ เดินหน้าเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนแล้ว 151 แห่ง ทั่วประเทศ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความยุติธรรมสู่ชุมชน

วันนี้ (6 เม.ย.) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ว่า กรมคุมประพฤติเดินหน้าเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 30 ปี เพื่อนำงานคุมประพฤติสู่ชุมชน โดยวางบทบาทให้ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนภารกิจในการคุมความประพฤติในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ

นายวิตถวัลย์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนแล้วทั้งหมด 151 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจาก บ้านกึ่งวิถี (สถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์) ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และเป็นศูนย์จัดตั้งใหม่จำนวนหนึ่ง ดำเนินงานโดยอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคประชาชน ในฐานะคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ซึ่งมีจำนวนคณะกรรมการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจจำนวนทั้งสิ้น 1,605 คน และมีการจัดกิจกรรมภายใต้ภารกิจของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การรับรายงานตัวโดยอาสาสมัครคุมประพฤติ การทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม การอบรมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูการป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำ

“แนวคิดสำคัญของการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน คือ การนำบริการงานคุมประพฤติสู่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเป็นพื้นที่ที่มีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวนมาก เพื่อให้ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเป็นเสมือนจุดเชื่อมระหว่างผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและชุมชนให้สามารถเข้าถึงบริการและได้รับบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้ชุมชนเข้าใจบทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติ ประชาชนและชุมชนมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อผู้ถูกคุมความประพฤติ และนำไปสู่การเข้าถึงโอกาสที่มากขึ้นในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข” อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น