xs
xsm
sm
md
lg

ดีเอสไอแจงตั้ง “สราวุธ เบญจกุล” เป็น กคพ.ตามระเบียบกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ดีเอสไอ ออกเอกสารยันแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิเศษ เป็นไปตามกฎหมาย

วันนี้ (27 ม.ค.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยแพร่เอกสาร โดยระบุว่า “ตามที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อมวลชน กรณีมีผู้กล่าวหาว่าฝ่ายบริหารแทรกแซงการบริหารงานบุคคลของศาลยุติธรรม กรณีแต่งตั้ง นายสราวุธ เบญจกุล ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม และอดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่สำคัญในหน่วยงานของรัฐ ทั้งที่ประธานศาลฎีกามีการ ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย นั้น

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอเรียนชี้แจงว่า นายสราวุธ เบญจกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคดีพิเศษ (ด้านการเงินการธนาคาร) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ก่อนที่ประธานศาลฎีกาจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ตามที่ปรากฏข่าว

ทั้งนี้ ในการเสนอแต่งตั้งนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 6 เนื่องจากตำแหน่งปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรมและตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นตำแหน่งด้านธุรการศาลยุติธรรม มิได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลยุติธรรม อันจะต้องห้ามดำรงตำแหน่ง และเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รวมทั้งด้านการเงินการธนาคาร เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

อย่างไรก็ตาม การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ มีวาระดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี และมิให้ดำรงตำแหน่งรวมกันเกินสามวาระ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 โดยการดำรงตำแหน่งครั้งนี้เป็นการแต่งตั้งวาระที่สามแล้ว ซึ่งวาระแรกเป็นการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และวาระที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562”
กำลังโหลดความคิดเห็น