xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กปั๊ด” สั่งทุกหน่วยทำบัญชีแต่งตั้งระดับ สว.- รอง ผบก.วาระปี 64 ล้างบางบกพร่องคุมอบายมุข-ค้ามนุษย์ ปราบเด็กแว้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ผบ.ตร.ออกหนังสือเวียนทุกหน่วยทำบัญชีแต่งตั้งระดับ สว.- รอง ผบก.วาระประจำปี 64 ขีดเส้นระดับผกก.- รอง ผบก.ส่งรายชื่อภายใน 26 ต.ค. สว.- รอง ผกก.ส่งรายชื่อภายใน 13 พ.ย. ย้ำชัดอาวุโส 33 เปอร์เซ็นต์ต้องได้เลื่อนตำแหน่งทุกราย เว้นพวกมีชนักต้องคดีอาญา ถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรง ล้างบางบกพร่องคุมอบายมุข-ค้ามนุษย์ ปล่อยเด็กแว้นอาละวาดในพื้นที่

วันนี้ (14 ต.ค.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในบันทึกข้อความที่ 009.231/ว28 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2564 ถึง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ใจความว่า ด้วยขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว.ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2565 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.  2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 25 ก.ค. 61 เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโสกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2561 กฎก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นให้พิจารณาดำเนินการตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2561 ข้อ 23(2) (3) และข้อ 24 แล้วเสนอต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งใน 18 ต.ค. 64 ตามรูปแบบผนวก ก

2. การจัดทำบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 2.1 บช.และ บก.ขึ้นตรงในสังกัด สง.ผบ.ตร. 2.1.1 ระดับ ผกก. และ รอง ผบก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ใน 26 ต.ค. 64 ตามรูปแบบผนวก ข และ ค 2.1.2 ระดับ สว. และรอง ผกก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยังตร. (ผ่าน ทพ.) ใน 10 พ.ย. 64 ตามรูปแบบผนวก ข และ ค 2.2 บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. 2.2.1 ระดับ ผกก. และรอง ผบก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ใน 26 ต.ค. 64 ตามรูปแบบผนวก ข และ ค  2.2.2 ระดับ สว. และ รอง ผกก. ซึ่งเป็นอำนาจของ ผบช. ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีการแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นใน 12 พ.ย. 64 ตามรูปแบบผนวก ข และ ค แล้วให้ทุกหน่วยส่งบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ใน 13 พ.ย. 64 เพื่อตรวจความซ้ำซ้อนของตัวบุคคลกับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งสำหรับวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและวันมีผลบังคับใช้มอบหมายให้ สกพ. แจ้งให้หน่วยทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

3. ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 33 ให้พิจารณาแสนอหรือดำเนินการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย เว้นแต่รายใดถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรง หรือถูกดำเนินคดีอาญาหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนโดยให้พิจารณาเสนอและดำเนินการปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งที่มีปริมาณและคุณภาพงานน้อยลงพร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยัง ดร. (ผ่าน ทพ.) ตามรูปแบบผนวก ง

4. ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจระดับ ผกก. เมื่อดำรงตำแหน่งเดียวติดต่อกันครบ 4 ปี ให้เสนอแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย

5. ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2563 ให้ดำเนินการได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นอย่างแท้จริง หากหน่วยจะเสนอแต่งตั้งให้ระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ตามรูปแบบผนวก จ

6. ข้าราชการตำรวจที่มีการฝ่าฝืนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ตลอดจนความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์ ให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกพื้นที่ทุกราย

7. หน่วยที่ยังคงมีจำนวนตำแหน่งรอง ผกก. (สอบสวน) และ สวป. ในสถานีตำรวจเกินกรอบตำแหน่งที่ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อ 27 พ.ย. 61 ได้กำหนดไว้ให้ปรับเกลี่ยให้เป็นไปตามกรอบตำแหน่งที่ ก.ตร. กำหนด โดยพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย

8. การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานสอบสวนที่ทำหน้าที่สอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำหนดขึ้นตามมติ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อ 22 พ.ค. 63 ให้พิจารณาข้าราชการตำรวจที่ขอรับการแต่งตั้งและมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่

9. การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานให้ประสานทำความตกลงกันไว้เป็นหลักฐานให้ชัดเจนโดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 297/2562 10 พ.ค. 62 เรื่องการมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยเคร่งครัด

10. ให้หน่วยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจที่จะแต่งตั้ง รวมถึงยศ ชื่อ ชื่อสกุลตำแหน่ง เลขตำแหน่ง สถานภาพข้าราชการตำรวจ และรายละเอียดอื่นๆ ทางด้านธุรการให้ถูกต้อง

11. ให้ บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. รวบรวมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งรวมทั้งสรุปจำนวนคำสั่งที่แต่งตั้งและรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานแล้วจัดส่งไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การจัดส่งบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) นั้น ให้ทุกหน่วยจัดส่งทั้งในรูปแบบเอกสาร และไฟล์ Excel ผ่านทาง e-mail address และให้ดำเนินการตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 29 ความลับ โดยเคร่งครัด


กำลังโหลดความคิดเห็น...