xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดพิธีมอบทุนให้กับบุตรหลานข้าราชการตำรวจ ในโครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ รุ่นที่ 1

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิตเมื่อวันที่ 26 มี.ค.เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับเยาวชนผู้ได้รับทุนตามโครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ, คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ อุปนายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการสมาคมฯ
โครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ มีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จากการที่สมาคมแม่บ้านตำรวจได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญทำให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศสามารถดำรงชีพต่อไปในอนาคตและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ สมาคมแม่บ้านตำรวจจึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ ในปี2564 ขึ้นมา จำนวนทั้งสิ้น 6โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 1 จำนวน 12 ทุน
2. โครงการมอบทุนพิเศษเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS64 มอบให้บุตรข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวน - รอง สว. ทุกราย ๆ ละ 1,000 บาท
3.โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดีในระดับอุดมศึกษา ทุนต่อเนื่อง แบบให้เปล่า จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 20,000 บาทต่อปี
4.โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส./อนุปริญญา) ทุนต่อเนื่อง แบบให้เปล่า จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 20,000 บาทต่อปี
5.โครงการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พิการทุพพลภาพจนให้ออกจากราชการ ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 ครอบครัวละ 10,000 บาท
6.โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจประเภทผู้มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2,500 ทุนๆ ละ 3,000 บาท

สำหรับพิธีการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนบุตรข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 1 โดยคัดเลือกจากผลงานประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยแบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิชาการ ประเภทกีฬา ประเภทดนตรี และประเภทศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ใน 3 ระดับชั้น ได้แก่ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 ทุน โดยมีบุตรข้าราชการตำรวจที่ประสบความสำเร็จ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละประเภทรวมทั้งหมด 12 ทุน ซึ่งการได้รับการคัดเลือกถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว สถานศึกษาและประเทศชาติ รวมถึงยังเป็นการแสดงให้สังคมได้เห็นว่าบุตรข้าราชการตำรวจ คือเยาวชนที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ ความมุมานะพยายาม อันมีผลงานความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
กำลังโหลดความคิดเห็น...