xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ตร.สั่งทุกหน่วยเร่งทำบัญชีแต่งตั้งระดับ สว.-รอง ผบก.ขีดเส้นออกคำสั่ง 30 พ.ย.มีผล 16 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ผบ.ตร.ออกคำสั่งทุกหน่วยเร่งทำบัญชีแต่งตั้งระดับ สว.-รอง ผบก.วาระปี 63 ขีดเส้นระดับ ผกก.-รอง ผบก.ส่งรายชื่อภายใน 13 พ.ย. ส่วนระดับ สว.-รอง ผกก.ทุก บช.ต้องทำบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ย. ออกคำสั่งพร้อมกัน 30 พ.ย. มีผล 16 ธ.ค.นี้ ย้ำชัดอาวุโส 33 เปอร์เซ็นต์ ต้องได้เลื่อนตำแหน่งทุกราย ยกเว้นต้องคดี ขณะที่ ผกก.โรงพักครบ 4 ปี ต้องถูกโยกหมุน ล้างบางพวกบกพร่องปราบอบายมุข-ปราบเด็กแว้นพ้นพื้นที่

วันนี้ (2 พ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีบันทึกข้อความเลขที่ 0009.231/ว44 ลงวันที่ 2 พ.ย. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ใจความว่า ด้วยขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว.ถึง รอง ผบก.วาระประจำปี 2563 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 ก.พ. 60 เรื่องการปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ คำสั่ง ตร.ที่ 297/2562 ลง 10 พ.ค. 62 เรื่องการมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ซึ่งมอบหมายอำนาจการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รอง ผกก. ลงมาใน บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 25 ก.ค. 61 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้าย ข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2561 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนิการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ การจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2561 ข้อ 23 (2) (7) และข้อ 24 แล้วเสนอต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ใน 4 พ.ย. 63

“การจัดทำบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ใน บช. และ บก.หน่วยขึ้นตรงในสังกัด สง.ผบ.ตร. ระดับ ผกก. และรอง ผบก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ในวันที่ 13 พ.ย. 63 ระดับ สว. และรอง ผกก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ในวันที่ 20 พ.ย. 63 ส่วน บช.ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ระดับ ผกก. และ รอง ผบก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ในวันที่ 13 พ.ย. 63 ระดับ สว. และ รอง ผกก. ซึ่งเป็นอำนาจของ ผบช. ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีการแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นใน 15 พ.ย. 63 แล้วส่งไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ใน 27 พ.ย. 63 เพื่อตรวจความซ้ำซ้อนของตัวบุคคลกับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และหลังจากได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจาก ทพ.แล้ว ให้มีคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกันทุกหน่วยในวันที่ 30 พ.ย. 63 โดยให้คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับพร้อมกันในวันที่ 16 ธ.ค. 63” หนังสือดังกล่าว ระบุ

สำหรับข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 33 ให้เสนอ หรือดำเนินการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย เว้นแต่รายใดถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรง หรือถูกดำเนินคดีอาญา หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาเสนอ และดำเนินการปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งที่มีปริมาณ และคุณภาพงานน้อยลง พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจระดับ ผกก. เมื่อดำรงตำแหน่งเดียวติดต่อกันครบ 4 ปี ให้เสนอแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย

หนังสือดังกล่าวระบุว่า สำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2562 ให้ดำเนินการได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น หากหน่วยจะเสนอแต่งตั้งให้ระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ส่วนข้าราชการตำรวจที่มีการฝ่าฝืนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ตลอดจนความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์ ให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกพื้นที่ทุกราย

นอกจากนี้ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานสอบสวนที่ทำหน้าที่สอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำหนดขึ้นตาม มติ อก.ตร.เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อ 22 พ.ค. 63 ให้พิจารณาข้าราชการตำรวจที่ขอรับการแต่งตั้งและมีความพร้อมปฏิบัติหน้ที่ การพิจารณาที่ไม่เป็นไปตามแนวทางข้างตัน ให้รายงานเหตุความจำเป็นเสนอ ผบ.ตร. พิจารณาก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งทุกราย สำหรับตำแหน่งของ กก.สส.บก.น.1-9 สังกัด บช.น. และ กก.สืบสวน ภ.จว. ต่างๆ สังกัด ภ.1-9 และตำแหน่ง ผกก.(สอบสวน) สังกัดกลุ่มงานสอบสวน บก.สส. ของ บช.น. ภ.2 ภ.4 ภ.5 และ ภ.8 ที่จะต้องยุบเลิกตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 6/563 เมื่อ 30 ก.ค. 63 ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย

“การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน ให้ประสานทำความตกลงกันไว้เป็นหลักฐานให้ชัดเจน โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 297/2562 ลง 10 พ.ค. 62 เรื่องการมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจที่จะแต่งตั้ง รวมถึงยศ ชื่อ ชื่อสกุลตำแหน่ง เลขตำแหน่ง และรายละเอียดอื่นๆ ทางด้านธุรการ ให้หน่วยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้ถูกต้อง และให้ บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. รวบรวมสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง รวมทั้งสรุปจำนวนคำสั่งที่แต่งตั้งและรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานแล้วจัดส่งไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ใน 4 ธ.ค. 63” หนังสือคำสั่งดังกล่าว ระบุ
กำลังโหลดความคิดเห็น...