xs
xsm
sm
md
lg

“เมทินี” ปธ.ศาลฎีกา ชูนโยบาย 5 ส. มุ่งให้ความเป็นธรรม-พัฒนาศาลยุติธรรมอย่างยังยืน

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา
“เมทินี” ปธ.ศาลฎีกา ประกาศนโยบายหลัก 5 ส. “เสมอภาค-สมดุล-สร้างสรรค์-ส่งเสริม-ส่วนรวม” ต้องให้ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและพัฒนางานศาลยุติธรรมที่ยั่งยืน

วันนี้ (22 ต.ค.) นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา คนที่ 46 ออกประกาศนโยบายประธานศาลฎีกา พ.ศ. 2563-2564 ภายหลังเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 ซึ่งมีนโยบายหลัก 5 ด้าน หรือ 5 ส. คือ เสมอภาค-สมดุล-สร้างสรรค์-ส่งเสริม-ส่วนรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

“เสมอภาค - ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค” 1. พัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบความคืบหน้าของคดีได้ 2. กระจายการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 3. ลดขั้นตอน ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการดำเนินคดี และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม 4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเข้าถึงและเข้าใจเพื่อความเสมอภาคในการรับรู้ถึงสิทธิของตน 5. สร้างกลไกหรือวิธีการที่ศาลจะได้รับข้อมูลรอบด้านอย่างครบถ้วนและเปิดเผย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปอย่างเข้าใจสังคม

“สมดุล - สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ” 1. ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน 2. ยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของจำเลยระหว่างการต่อสู้คดีในศาล 3. ยกระดับการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหาย เหยื่ออาชญากรรม และพยานในคดีอาญา

“สร้างสรรค์ - สร้างกลไกการดำเนินกระบวนพิจารณาและการพิพากษาคดีที่ทันสมัย” 1. พัฒนากลไกและระบบการดำเนินคดีที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ความปลอดภัยของประชาชน และเศรษฐกิจสังคมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องกับบริบทของสังคม 2. พัฒนาระบบเจ้าพนักงานคดี เพื่อให้มีบทบาทสนับสนุนการพิจารณาคดีของศาลเพิ่มขึ้น 3. พัฒนาระบบการตรวจร่างคำสั่งหรือคำพิพากษาในทุกชั้นศาล และการประชุมคดีในศาลสูง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

“ส่งเสริม - ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและให้ความสำคัญแก่คุณภาพชีวิตของบุคลากร” 1. ยกระดับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมให้เป็นสถาบันหลักทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิพากษาได้ทำงานด้านวิชาการโดยเฉพาะอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากงานด้านการพิจารณาพิพากษาคดี 2. จัดอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนากายและจิต เพื่อสร้างดุลยภาพในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม และได้รับค่าตอบแทนที่สัมพันธ์กับความรู้ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลาการทำงาน

“ส่วนร่วม - สนับสนุนให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วม” 1. สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งอย่างเป็นระบบสำหรับบุคลากรภายใน เพื่อประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความรักสามัคคี 2. สร้างการรับรู้ ลดช่องว่าง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมสำหรับบุคลากรภายนอกในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา และการพัฒนางานศาลยุติธรรมที่ยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...