xs
xsm
sm
md
lg

ศาลเยาวชนและครอบครัวสมุทรสาครทำโครงการรักษ์ป่าชายเลน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครเปิดโครงการรักษ์ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ 2563 นำคณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการและข้าราชการศึกษาดูงานและร่วมปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศน์วิทยา

วันนี้ (20 มิ.ย.) นางชมพูนุท สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการรักษ์ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการและข้าราชการ ร่วมศึกษาดูงานและร่วมปลูกป่าชายเลน

นางชมพูนุทกล่าวว่า ทรัพยากรป่าไม้ชายเลนมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล เป็นแหล่งรวบรวมของพืชน้ำ สัตว์น้ำ และสัตว์บกนานาชนิดซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายรูปแบบ อาทิ ด้านป่าไม้ ด้านการประมง และด้านอื่นๆ แต่ปัจจุบันป่าชายเลนกลับถูกทำลายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ทรัพยากรที่สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

“ปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าชายเลน เช่น การกัดเซาะพังทลายของดินตามแนวชายฝั่ง น้ำเน่าเสีย แหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติลดลง ระบบนิเวศเสียหาย ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการดำรงอยู่ของมนุษย์ ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวพวกเราทุกคนจึงต้องตระหนักถึงปัญหานี้ร่วมกันและช่วยกันดูแล ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป” นางชมพูนุทกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...