xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.ห้ามเด็กต่ำกว่า 18 ปี ใช้พืชกระท่อมอาจเสี่ยงทำผิด หากเจอส่งสถานฟื้นฟู

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - “เลขาธิการ ป.ป.ส.” แจงห้ามนำพืชกระท่อมต้ม 4 คูณ 100 ผสมวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตถือว่าผิดกฎหมาย พร้อมมาตรการไม่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี นำไปใช้สุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดได้ พบส่งสถานพัฒนาและฟื้นฟู

วันนี้ (23 เม.ย.) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เผยว่า ได้มอบหมายให้ นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส และคณะ เป็นผู้แทน เข้าประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 415/2563 ซึ่งมีวาระการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่อง การปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

นายนิยม กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีแนวคิดในการปรับนโยบายยาเสพติด โดยเล็งเห็นว่า พืชกระท่อมสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และนำไปพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจได้ ประกอบกับการผ่อนปรนให้ผู้ใช้พืชกระท่อมในชีวิตประจำวันตามวิถีชาวบ้าน และได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย และให้กระทรวงยุติธรรมเสนอประเด็นการปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ แล้วแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวประกอบการตรวจพิจารณาร่างของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

นายนิยม กล่าวอีกว่า ผลการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติเห็นชอบตามร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยที่ประชุมมีข้อสังเกต 3 ประเด็น คือ การควบคุมดูแลภายหลังพืชกระท่อมพ้นจากยาเสพติดให้โทษแล้ว ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ชี้แจงว่า ในกรณีการเสพในรูปแบบน้ำต้มพืชกระท่อมผสมที่เรียกว่า 4 คูณ 100 โดยอาจนำยาแผนปัจจุบัน หรือวัตถุออกฤทธิ์จิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษผสมนั้น ยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่นำสิ่งใดไปผสม ส่วนการป้องกันเด็กเยาวชนไม่ให้ไปใช้พืชกระท่อมนั้น จะได้เสนอให้มีการปรับแก้กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยการกำหนดเพิ่มเติมให้การเสพพืชกระท่อมของเด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเสี่ยงต่อการกระทำความผิด สามารถนำเด็กเยาวชนนั้นไปยัง “สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ” หรือ “สถานพัฒนาและฟื้นฟู” เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...