xs
xsm
sm
md
lg

เปิด “ศูนย์ DSI COVID-19” รับเรื่องร้องทุกข์ผ่านออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ดีเอสไอ เปิดช่องทางโซเชียล รับแจ้งข้อมูลสืบสวนคดีอาชญากรรมพิเศษ อาทิ เฟกนิวส์ กักตุนหน้ากากอนามัย หนี้นอกระบบ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (3 เม.ย.) คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยแพร่เอกสาร โดยระบุว่า “ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษในสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์ DSI COVID-19)” ซึ่งมีภารกิจหน้าที่สำคัญในการดำเนินมาตรการเชิงรุก ด้วยการ เฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ และดำเนินการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษในกรอบภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งรวมถึงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์

สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทั่วไป เช่น การหลอกลวงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ข่าวลวงที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย (FAKE NEWS) การฉ้อโกง กักตุน ในเรื่องสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เช่น อาหาร หน้ากากอนามัย เครื่องมือแพทย์ ขบวนการปล่อยกู้เงินนอกระบบที่ผิดกฎหมาย หรือการเอาเปรียบประชาชนในรูปแบบต่างๆ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งการประสานส่งต่อข้อมูลหน่วยบังคับใช้กฎหมายอื่น เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและการติดตามผลการดำเนินการ ตลอดจนการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน และการเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนาไปสู่มาตรการป้องกันหรือแก้ไขที่มีประสิทธิภาพด้วย นั้น

กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับความร่วมมือจากพี่น้อง ประชาชน และภาคประชาสังคมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมโดยเฉพาะข้อมูลการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 ที่จำเป็นต้องการใช้อุปโภคในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จำพวกหน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์เพื่อใช้ผลิตหน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก นายแพทย์ ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้สั่งการให้เปิดช่องทางรับแจ้งข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าควบคุม ผ่านทางเว็บไซต์ https://register.dsi.go.th/CaseControlledProducts หรือ QR Code ตามที่ปรากฏภาพบนสื่อประชาสัมพันธ์นี้ เพื่อรับข้อมูลจากประชาชนและภาคประชาสังคมโดยตรง

นอกจากนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้นำข้อมูลที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากช่องทางต่างๆ ภายใต้ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษในสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์ DSI COVID-19) ไปแสดงผลบนระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเห็นถึงแนวโน้มและทิศทางของอาชญากรรมแต่ละประเภทที่มีความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่เกิดเหตุ ภายใต้ ชื่อ “DSI COVID-19 CRIME MAP” เพื่อสามารถบูรณาการในการป้องกันปราบปรามกับหน่วยงานภูมิภาค หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ ฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ผู้ให้ข้อมูล กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยข้อมูลที่ท่านแจ้งถือเป็นความลับของทางราชการ ผู้ใดนำไปเผยแพร่ย่อมได้รับโทษตามกฎหมาย และผู้ใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือให้ข้อมูลเพื่อปรักปรำผู้อื่นเพื่อให้ได้รับโทษทางอาญา ย่อมได้รับโทษตามกฎหมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ)”


กำลังโหลดความคิดเห็น...