xs
xsm
sm
md
lg

“ดีเอสไอ” ตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีดีเอสไอ รักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอ
MGR Online - กรมสอบสวนคดีพิเศษ เตรียมเปิด “ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ให้ประชาชนร้องเรียนหากถูกเอาเปรียบจากวิกฤติโรคระบาด

วันนี้ (31 มี.ค.) คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยแพร่เอกสาร โดยระบุว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่กระจายไปทั่วโลก และสถานการณ์ภายในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรม การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศและประชาชน และด้วยภารกิจของดีเอสไอเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษ

โดย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีดีเอสไอ รักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอ จึงเห็นควรให้มีการดำเนินงาน เชิงรุก เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์ สถานการณ์และดำเนินการด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษในกรอบภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของดีเอสไอ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) ได้เล็งเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในวงกว้าง จึงได้สั่งการให้ดีเอสไอ จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มีที่ตั้ง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีดีเอสไอ รักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม” ทำหน้าที่ในการประสานงานและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนทุกด้าน โดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรม ดำเนินการมาตรการเชิงรุก เฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์และดำเนินการด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษในกรอบภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของดีเอสไอในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยให้ผู้อำนวยการศูนย์ มีอำนาจควบคุม สั่งการ กำกับดูแล มอบหมายการดำเนินงานของส่วนงานภายในศูนย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในกรณีจำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้อำนวยการศูนย์มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ พี่น้องประชาชน สามารถส่งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสในส่วนที่เกี่ยวข้องมายังดีเอสไอได้

โดยสามารถแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th หรือสายด่วน 1202 โทร.ฟรีทั่วประเทศ หรือจะส่งเป็นจดหมาย ก็สามารถทำได้ โดยจ่าหน้าซองถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะปกปิดชื่อของท่านเป็นความลับ”
กำลังโหลดความคิดเห็น...