xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ ป.ป.ส.มอบทุนผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดภาคอีสาน พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานพิธีมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 43 ราย

วันนี้ (2 เม.ย.) เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนียน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดขอนแก่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น มณฑลทหารบกที่ 23 เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น และ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับทุนประกอบอาชีพฯ ครั้งนี้ จำนวน 43 ราย

นายศิรินทร์ยา กล่าวว่า ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานนโยบาย แผน และการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงกำหนดแนวทางดำเนินงานขับเคลื่อนตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 โดยรัฐบาลได้มีนโยบายจัดทำโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยเน้นไปที่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และ ระบบต้องโทษ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดได้รับความช่วยเหลือในเรื่องทุนการประกอบอาชีพสามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้มีการคืนคนดีสู่สังคม

นายศิรินทร์ยา กล่าวต่อว่า นโยบายการบำบัดรักษาถือว่า “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ให้โอกาสผู้ติดยาเสพติด ได้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูโดยไม่ถือว่าเป็นความผิด และได้กำหนดแผนงานช่วยเหลือผู้เสพที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศตั้งแต่ ปี 2559 โดยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา การฝึกวิชาชีพ การจัดหางาน รวมถึงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดรักษานำทุนไปประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ซึ่งมีผู้ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพระหว่าง ปี 2559 - ปัจจุบัน กว่า 1,700 ราย จากสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 จำนวน 365 ราย

สำหรับปี 2561 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำนักงาน ป.ป.ส.ภ.4 ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศูนย์เพื่อการประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูระดับจังหวัดและอำเภอ และชมรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภาค 4 ทำการสำรวจผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 และพิจารณาคัดเลือกสนับสนุนผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและประกอบอาชีพสุจริต โดยผ่านการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณางบเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 4 และในครั้งที่ 1 มีผู้ผ่านการอนุมัติ จำนวน 43 ราย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 812,900 บาท

“การให้โอกาส การมอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ตามนโยบายผู้เสพ คือ ผู้ป่วยเป็นการให้โอกาส ผู้ติดยาเสพติด ได้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟู โดยไม่ถือว่าเป็นความผิด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินโครงการนี้ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดได้มีอาชีพสามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว ให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด” นายศิรินทร์ยา กล่าว

นอกจากนี้ เวลา 13.30 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะลงพื้นที่ ตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยม พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชน โดยแกนนำชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีกด้วย ซึ่งตำบลบ้านลาน มีประชากร จำนวน 8,859 คน พบปัญหาการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั้ง 16 หมู่บ้าน มีทั้งผู้ค้าและผู้เสพ และได้ใช้กลไกเครือข่ายกลุ่มพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลบ้านลานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่น โรงเรียนผู้นำชุมชน การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และมีแผนการดำเนินงาน คือ สร้างแกนนำจิตอาสาในพื้นที่ ในลักษณะของโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตำบลภูเหล็ก พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการสร้างความยั่งยืนและเป็นต้นแบบ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงานต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...