xs
xsm
sm
md
lg

สนง.ศาลยุติธรรมเปิดรับความเห็นกลั่นกรองคุณสมบัติ ผู้ช่วยผู้พิพากษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


สนง.ศาลยุติธรรม ประกาศเปิดรับข้อคิดเห็น กลั่นกรองคุณสมบัติ ความประพฤติ ผู้ผ่านสอบข้อเขียนบรรจุผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 60

วันนี้ (19 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ผ่านมา นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ลงนามในประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7(2)(ช) แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2556 สำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ประวัติบุคคล และความประพฤติของผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2560 อีกครั้งก่อนบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการโดยให้บุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนดังกล่าว

สำหรับบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี 2560 มีทั้งหมด 33 คน ประกอบด้วย 1. นาย พงศ์ธเนศ เขียวรัตน์ 2. นางสาว ศุภรดา เสาร์น้อย 3. นางสาว สุรัฏชยา ผาสุข 4. นางสาว นันทัช กิจรานันทน์ 5. นางสาว จุฑามาศ ผาสุขฤทธิ์ 6. นาย นิพิฐพนธ์ หงษ์ใจ 7. นาย ชูศักดิ์ อุ่นใจ 8. นาย ธนิจ มุงคุณแสน 9. นางสาว วันดี ยอดจิ๋ว 10. นาย มนตรี ชุนหชัย 11. นางสาว ชาลิสา รัตนาวิบูลย์ 12. นาย ธนากร หงษ์ทอง 13. ร้อยโท วัชพล สุวรรณจูฑะ 14. นางสาว วัชราภา พิชยวัฒน์ 15. นาย สุกฤษฎิ์ ตั้งวรรณวิบูลย์ 16. นาย สุรชัย วรชาติศิริกุล 17. นางสาว ลลิตา พละไกร 18. นาย นิรชิต สายสูง 19. ว่าที่ ร.ต.ท.(หญิง) ธันยพร แสงแจ้น 20. นาย ไชยวัฒน์ บุญเรืองศักดิ์ 21. นาย ธีริทธิ์ ยอดสุวรรณ 22. นางสาว ศิริพร ขันทอง 23. นาย มนตรี รุ่งแสงมนูญ 24. นางสาว พัดชา พานพิทักษ์ 25. นาย วรพล จรัสกิตติกร 26. นางสาว เพชรรัตน์ จีตนิยม 27. นาย ภัทรกร ศรีทองสุข 28. นาย กานต์ทัศน์ กานต์กิตติวัชร 29. นาย สุชาติ จันทร์พวง 30. นางสาว ภรณ์ทิพย์ ไทพาณิชย์ 31. นางสาว ษมานันท์ กิตติจรส 32. นาย วิทยพฤกษ์ ภวจิตตทาน 33. นางสาว กรองทอง ไทยสุโข


กำลังโหลดความคิดเห็น...