xs
xsm
sm
md
lg

ตั้ง “6 พ.ต.อ.-พ.ต.ท.” รักษาการ บก.น.1 - สน.ห้วยขวาง แทน 5 เสือ เซ่น “นาตารี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - “อาบอบนวดนาตารี” พ่นพิษ รรท.ผบช.น. เซ็น ตั้ง “6 พ.ต.อ.-พ.ต.ท.” รักษาการ บก.น.1 - คุม สน.ห้วยขวาง แทน 5 เสือที่ถูกเด้งก่อนหน้านี้ เซ่นพิษอาบอบนวด “นาตารี”

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินงานกิจการของนาตารี เอนเตอร์เทนเมนต์ อาบอบนวด ในพื้นที่ สน.ห้วยขวาง พบว่าสถานประกอบการดังกล่าวนำเยาวชนอายุต่ำกวา 18 ปี มาค้าประเวณีจำนวนหนึ่ง จนเป็นเหตุให้มีการสั่งย้ายนายตำรวจที่เกี่ยวข้องหลายรายในสังกัด บก.น.1 ไปช่วยราชการที่ ศปก.ตร.ตามที่เสนอข่าวไปนั้น

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) มีรายงานว่า พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.น. ได้มีหนังสือคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 171/2559 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน และปฏิบัติราชการ ตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2559 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สั่งการให้ พันตำรวจเอก อรรถวิทย์ สายสืบ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ไปปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ประกอบกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0015.(บก.น.1) 12/7274 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เสนอกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อขออนุมัติให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ นับแต่วันที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลอนุมัติเป็นต้นไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมของกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ตลอดจนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ดังนั้น อาศัยอำนาจตาม มาตรา 72 และ 74 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน, ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดี หรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงให้

1. พันตำรวจเอก อุทัย กวินเดชาธร รองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน รักษาราชการแทนรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1

2. พันตำรวจเอก นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บังคับการสืบสวน รักษาราชการแทน ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 อีกหน้าที่หนึ่งโดยไม่ขาดจากหน้าที่เดิม

3. พันตำรวจโท วิโรจน์ พะลังเดช รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบวรมงคล รักษาราชการแทน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง

4. พันตำรวจโท จีระพล ประพันธ์จันทร์ สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ปฏิบัติราชการ สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

5. พันตำรวจโท ไพโรจน์ โชติวรรณ สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง รักษาราชการแทน สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง

6. พันตำรวจโท ยุทธนา จาตุรัตน์ สารวัตร กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการสืบสวน รักษาราชการแทน สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง

ทั้งนี้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยคำสั่งใดที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามเดิม


กำลังโหลดความคิดเห็น...