xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “คูโบต้าฟาร์ม”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด คูโบต้าฟาร์ม ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โอกาสนี้คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โดยคูโบต้าฟาร์มถือว่าเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน บนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ โดยใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจร เพื่อยกระดับให้เป็นเกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้ผลลัพธ์คุ้มค่า รวมถึงบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อนำพาภูมิภาคอาเซียนไปสู่เกษตรยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยมุ่งหวังให้ทุกคนได้เข้าถีงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรของไทย

โอกาสนี้ นายทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงาน พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี โดยมีนายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กราบบังคมทูลถวายรายงาน และนายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด รับพระราชทานเข็มที่ระลึก


จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายเพื่อเปิด “ป้าย KUBOTA FARM” และ “อาคารเกษตรชัยพัฒน์” และทรงปลูกต้นประดู่ป่า ทั้งนี้ คณะผู้บริหารทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเช็คเงินสด และของที่ระลึก พร้อมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการภายในอาคาร และประทับรถพ่วงพระที่นั่งลากจูงทอดพระเนตรพื้นที่คูโบต้าฟาร์มโดยรอบ และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

สยามคูโบต้าได้คำนึงถึงการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสําคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดตั้งคูโบต้าฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้เทคนิคด้านการเกษตร (Agriculture Solutions) ผสานการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Solutions) ที่คำนึงถึงความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงทุกนวัตกรรมเกษตรครบวงจรที่ใช้ได้จริงตลอด 9 โซนการเรียนรู้บนพื้นที่กว่า 220 ไร่ อีกทั้งถือได้ว่าเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่แห่งแรกของอาเซียนนอกจากนี้ คูโบต้าฟาร์มยังได้น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย มาเป็นแนวทางสร้างโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนารูปแบบการเกษตรสมัยใหม่ มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่บน 3 พื้นฐานหลัก คือ พึ่งพาตนเอง เกิดการแบ่งปัน พร้อมทั้งนำผลผลิตที่เหลือมาขายสร้างรายได้

ภายในฟาร์มประกอบด้วย อาคารนิทรรศการ “อาคารเกษตรชัยพัฒน์” ที่ได้รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันหมายถึง “อาคารที่เป็นแหล่งความสำเร็จ และความเจริญทางการเกษตร” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร ภายในอาคารบริเวณห้องโถงเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์เกษตร” นำเสนอพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาการเกษตร รวมถึงนำเสนอนิทรรศการความเป็นมา แนะนำโซนต่างๆ ในรูปแบบจอ 360 องศา แอปพลิเคชันปฏิทินการเพาะปลูก (KAS Crop Calendar Application) นวัตกรรมเกษตร IoT ที่ใช้ภายในคูโบต้าฟาร์ม รวมถึงโซลูชั่นต่างๆ ผ่านบอร์ดนิทรรศการรูปแบบ Interactive และโซนสร้างประสบการณ์จริง ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 โซน ดังนี้1. โซนปรึกษาเกษตรครบวงจร (KAS Consultant Zone) แนะนำการทำเกษตรแบบครบวงจรของสยามคูโบต้าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบตัวต่อตัว

2. โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา (Precision Rice Farm and Crop Rotation Zone) นำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำเกษตรมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งในโซนนี้จะนำเสนอ 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. โซลูชันปลอดนาหว่าน (Zero Broadcast) แสดงตัวอย่างด้วยการส่งเสริม 3 วิธี คือ การปักดำ การหยอดน้ำตม และการหยอดข้าวแห้ง 2.GNSS ระบบควบคุมทิศทางอัตโนมัติ 3. โดรนฉีดพ่นทางการเกษตร 4. แอปพลิเคชันปฏิทินการเพาะปลูก (KAS Crop Calendar Application) 5. การบริหารเครื่องจักรด้วยคูโบต้านวัตกรรมอัจฉริยะ KUBOTA Intelligent Solutions (KIS) หรือระบบ GPS telematics ที่สามารถระบุพิกัดของเครื่องจักรกลคูโบต้าและดึงข้อมูลรายงานออกมาให้เกษตรกรพัฒนาประสิทธิภาพการทำเกษตรได้

3. โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture Zone) พื้นที่จำลองการเพาะปลูกที่น้อมนำแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าและนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนารูปแบบการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดรายได้ตลอดปี

4. โซนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ (Para Rubber Oil Palm and Fruits Zone) เสนอรูปแบบการเพาะปลูกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า

5. โซนระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Construction Zone) นำเสนอการใช้งานรถขุดคูโบต้า ที่เหมาะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร6. โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ (Modern Field Crop Farm Zone) แสดงรูปแบบการเพาะปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจรในทุกขั้นตอน เทคนิคการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ตลอดจนแนะนำวิธีการและนวัตกรรมเกษตรต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อลดการเผาหลังจากเก็บเกี่ยว

7. โซนวิจัยเกษตรครบวงจร (KAS Research Zone) วิจัยและพัฒนารูปแบบการทำเกษตรครบวงจรด้วยนวัตกรรมเกษตรครบวงจร รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพดินร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน

8. โซนอบรมเกษตรครบวงจร (KAS Training Zone) พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรครบวงจร เพื่อสร้างทักษะให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ สามารถนำกลับไปใช้พัฒนาในพื้นที่ของตนเองได้จริง

9. โซนพื้นที่สร้างประสบการณ์นวัตกรรมการเกษตร (Innovation Experience Zone) พื้นที่สำหรับทดลองใช้ และเลือกเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกของเกษตรกร

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งปณิธานที่จะพัฒนาคูโบต้าฟาร์ม ให้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้เกษตรแม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมนำพาภูมิภาคอาเซียนไปสู่เกษตรวิถีใหม่ได้อย่างเต็มภาคภูมิกำลังโหลดความคิดเห็น