xs
xsm
sm
md
lg

IRPC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบ e-Meeting

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมี คุณสิริวรรณ เจียระพงษ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 219 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 11,118,630,451 หุ้น หรือร้อยละ 54.41

ในการประชุม ประธานฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 แผนการลงทุนและทิศทางการเติบโตในอนาคตให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงได้นำเสนอวาระสำคัญเพื่อการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การอนุมัติงบการเงิน การจ่ายเงินปันผลประจำปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ถือหุ้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทให้แก่ “มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก” ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12


การจัดประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการตามแนวทางการประชุมสีเขียว (Green Meeting) ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และโครงการ “Care the Bear” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Event) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดภาวะโลกร้อน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
กำลังโหลดความคิดเห็น