xs
xsm
sm
md
lg

สกพอ.ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบในพื้นที่อีอีซี ผ่านตราสัญลักษณ์ EEC Select

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สกพอ. Kick off โครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ เสริมคุณค่า ต่อยอดอัตลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการเชื่อมโยงในทุกมิติ ยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นจากการพัฒนาเขตพื้นที่อีอีซีอย่างยั่งยืน ระดมผู้เชี่ยวชาญกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ผ่านตราสัญลักษณ์ EEC Select

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ก่อนรับรองให้เป็น “ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select)” ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ดังกล่าวในหลากหลายมิติ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และพัฒนาเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการ ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรอง EEC Select จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท อาหาร (Food) หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Non Food) จากเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ผลิตขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งสะท้อนความโดดเด่นของพื้นที่อีอีซี และเป็นไปตามนโยบายการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ สกพอ.ให้ความสำคัญ

การดำเนินงานในครั้งนี้ สกพอ.ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงผู้ประกอบการในระดับประเทศ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select) เช่น คุณธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ President & CEO บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) คุณณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร ประธานบริหาร นายเลิศ กรุ๊ป คุณวดี ภิญโญทรัพย์ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนสังคม (CSV) ไอคอนสยาม คุณวีระศักดิ์ เพ้งหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ คุณวิรัตน์ ศิริสกุลงาม เลขาธิการหอการค้าภาคตะวันออก
ทั้งนี้ สกพอ.จะลงพื้นที่จริงเพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเข้าร่วมโครงการ และนำมาพิจารณาตามเกณฑ์ที่กรรมการฯ พิจารณากำหนดไว้ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยการผลิต ด้านกระบวนการผลิต ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด และ ด้านการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้ง 5 นี้จะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับการคัดเลือกในหลากหลายมิติ และจะเป็นตัวแทนในการเล่าเรื่องราวการพัฒนาของพื้นที่และชุมชนในอีอีซีที่พรั่งพร้อมไปด้วยวัตถุดิบในการผลิตบุคลากร และสามารถเชื่อมโยงประโยชน์ระหว่างการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ผ่านตราสัญลักษณ์ EEC Select จะได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนผ่านการร่วมเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันศักยภาพของชุมชนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น