xs
xsm
sm
md
lg

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรณรงค์สาธิตเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา จ.นครสวรรค์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานเก็บเกี่ยวข้าวโพดอาหารสัตว์ เกษตรแปลงใหญ่ ของสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ในวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด หรือ CPP และ บริษัท สวนสมบูรณ์ จำกัด ผนึกกำลังกับภาครัฐ สนับสนุนโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังนา พร้อมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง เพิ่มความมั่นใจเกษตรกรมีตลาดรับซื้อแน่นอน ณ แปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านใหม่สามัคคี


นายเทพ เทพสถิตย์ ผู้อำนวยการโครงการผลิตวัตถุดิบ บริษัท สวนสมบูรณ์ จำกัด เปิดเผยว่า CPP และสวนสมบูรณ์ให้การสนับสนุน “โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่” ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการส่งเสริมปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี. พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี สีสวย ยืนต้นดี สีได้เนื้อ และปุ๋ย ‘ซี.พี.หมอดิน’ ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เร่งราก ขยายต้น เพิ่มผลผลิต พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใช้จ่าย และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และการใช้ประโยชน์จากการไถกลบ ไม่เผาตอซัง ตลอดจนการสนับสนุนด้านการตลาดและรับซื้อผลผลิตคืนจากเกษตรกร ภายใต้ความมุ่งมั่นจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งปลูกที่ปราศจากการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และตรวจสอบถึงแหล่งปลูกที่มีเอกสารสิทธิได้ 100% นอกจากนี้ ภายในงานธุรกิจห้าดาวนำผลิตภัณฑ์ห้าดาว (FIVE STAR) มามอบแก่ผู้ร่วมงานด้วย


“CPP และสวนสมบูรณ์ ผนึกพลังกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มอารักขาพืช และศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สนับสนุนการสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาตามหลักวิชาการ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวนครสวรรค์สามารถเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่ ทำให้มีผลผลิตข้าวโพดที่ดี ปริมาณมาก จำหน่ายได้ราคา บนพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดี ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การเตรียมดิน การเตรียมพันธุ์เพื่อปลูก ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้อง ไม่เผาตอซัง และบริษัทยังเข้ารับซื้อผลผลิตข้าวโพดหลังนาโดยตรงจากเกษตรกรที่ลงทะเบียน โดยมีสหกรณ์เป็นตัวกลางในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อมุ่งหวังผลผลิตเพิ่มขึ้น สามารถควบคุมต้นทุน และผลผลิตได้คุณภาพตรงตามตลาดต้องการ ช่วยเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาแบบแปลงใหญ่อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป” นายเทพกล่าว


ทั้งนี้ CPP เป็นหนึ่งในบริษัทภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเกษตรกรรม ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ การจัดการที่ช่วยพัฒนาความก้าวหน้า และความมั่นคงด้านพืชอาหาร พืชพลังงาน โดยบริษัทได้มีการพัฒนาธุรกิจเป็น 5 ธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจฟาร์มพืชขนาดใหญ่ ธุรกิจธาตุอาหารพืช ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ธุรกิจฟาร์มโปร และธุรกิจผักปลอดภัยขั้นสูง บนพื้นฐานความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมสู่ความยั่งยืน สนับสนุนการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างปลอดภัย


กำลังโหลดความคิดเห็น