xs
xsm
sm
md
lg

งานเปิดตัวโครงการ Kasetsart University ต้นแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพื่อการทำงานสร้างเสริมสุขภาพครบวงจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ในปี 2566 นั้นได้มีพิธีเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ KU Happy Fest. & Music in the Park ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ สนามรักบี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของประเทศไทย มีจำนวนนิสิตและบุคลากรในทุกวิทยาเขตกว่าหนึ่งแสนคน จึงเห็นควรให้มี การส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะ มุ่งเน้นการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิต สังคม และทางอารมณ์ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี (Well being) ของประชาคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิต บุคลากรมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย และสุขภาวะ และดำเนินชีวิตเหมาะสมกับช่วงวัยอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566ท่่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเปิดโครงการนั้นมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการกล่าวอธิบายที่มาของโครงการและกิจกรรมที่จะทำในอนาคตโดย ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมเปิดโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สสส. จากนั้นเข้าสู่เวทีเสวนา Happy University….Model for All จากวิทยากรพิเศษ นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สสส. รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย ม.มหิดล ผศ.ดร. สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มก. (KU Happy Place Center) และร่วมเสวนาโดยผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นอกจากนี้ยังผู้เข้าร่วมงานยังได้เพลิดเพลินกับการออกร้านของนิสิต และการจัดแสดงนิทรรศการแห่งความสุขด้านต่างๆสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยและนิสิตนักศึกษา กว่า 50 ร้าน อาทิ บู๊ทกิจกรรมจาก สสส มหาวิทยาลัยมหิดล KU Happy Place การนำเสนอสวัสดิการในการทำงานของบุคลากรจากกองทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการสุขภาพและทุนประเภทต่างๆจากกองพัฒนานิสิต การสนับสนุนสุขภาพจากกรมควบคุมโรค การสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีจากกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม Happy Photo Booth by ชมรม KU Photo จากนั้นบุคลากรและนิสิตร่วมชมการแสดงดนตรี Full Band จาก 4 มหาวิทยาลัยได้แก่ CU BAND จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , RU BAND มหาวิทยาลัยรามคำแหง, TU BANDมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวง KU BAND มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าภาพ

โครงการ Kasetsart University ต้นแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ยังมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้เกิดความสุขของบุคลากรนิสิตอีกมากมายในปีนี้ เช่น การส่งเสริมกิจกรรมที่มีอยู่แล้วของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของกองพัฒนานิสิต กองกีฬาฯ กองทรัพยากรมนุษย์ และอื่นๆ ให้สอดคล้องผสานเข้ากับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยความสุข 8 ประการ ของ สสส การจัดการอบรมนักสร้างสุของค์กร และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสุขภาวะให้สถานที่ทำงานและภายในมหาวิทยาลัย โดยการอบรมจะมีรอบบุคลากร และรอบนิสิต จัดทั้ง 4 วิทยาเขต การจัดให้มีกิจกรรม idea incubation และ hackathon สนับสนุนให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานเพื่อให้เกิด skill นอกห้องเรียน พร้อมสำหรับชีวิตคนทำงานหลังเรียนจบ ทั้งนี้ KU ขอเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลแห่งความสุขของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น