xs
xsm
sm
md
lg

SUSCO ขายหุ้น “ซัสโก้ ดีลเลอร์ส” 49% ให้ Sinopec

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์SUSCO ขายหุ้นบริษัทย่อย “ซัสโก้ ดีลเลอร์ส” (SDA) สัดส่วน 49% ให้ Sinopec (Hongkong) ในเครือ Sinopec Group บริษัทพลังงานชั้นนำจากจีน คิดเป็นมูลค่า 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชงผู้ถือหุ้นบริษัทอนุมัติ 28 ก.พ. 66

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) (SUSCO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจำหน่ายหุ้นของ บริษัทซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด (SDA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 49 ให้แก่ Sinopec (Hongkong) Limited (Sinopec) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติฮ่องกง ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 45,863,430 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 955,488 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 และร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ SDA ตามลำดับ รวมเป็นเงินจากการจำหน่ายทั้งสิ้น 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ก่อนเข้าทำรายการคณะกรรมการบริษัทจะอนุมัติให้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดย 

ก. ให้บริษัทซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 955,488 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 7.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SDA โดยทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจะเปลี่ยนจากเดิม 709.45 ล้านบาทเป็น 716.62 ล้านบาท

ข. ให้บริษัทรับซื้อสินทรัพย์ของสถานีบริการน้ำมันจำนวน 14 สถานีซึ่งดำเนินการภายใต้ SDA ส่งผลให้ภายหลังการปรับโครงสร้างแล้ว SDA มีธุรกิจสถานีบริการน้ำมันลดลงจากจำนวน 39 สถานี เหลือจำนวน 25 สถานี

ค. ให้ SDA เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 10 แปลงเป็นระยะเวลา 20 ปี คิดเป็นค่าเช่ารวมประมาณ 278.40 ล้านบาท

นอกจากนี้ การจำหน่ายหุ้นของ SDA ในสัดส่วนร้อยละ 49 ดังกล่าวในข้อ 1 ส่งผลให้ SDA เปลี่ยนสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นบริษัทร่วมทุน (JV) เนื่องจากบริษัทไม่มีอำนาจในการควบคุม SDA ฝ่ายเดียวอีกต่อไป หากจะเป็นการควบคุมร่วมซึ่งได้ตกลงกันไว้ในสัญญา

นอกจากนี้ การควบคุมร่วมจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ร่วมทุนเท่านั้น

ในการนี้ บริษัทได้รับข้อเสนอของ Sinopec ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Sinopec Group และเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำในจีน มีการลงทุนในหลายประเทศ โดยลงทุนร่วมกับบริษัทในธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคตผ่านการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 45,863,430 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 955,488 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 และร้อยละ 1. ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ SDA

ทั้งนี้ บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและสิทธิออกเสียงในกรณีที่บริษัทมหาชนจะขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวของ SDA


กำลังโหลดความคิดเห็น