xs
xsm
sm
md
lg

ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.” รับรางวัลเกียรติยศจากเวที TGDA 2022

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ตอกย้ำการดำเนินงานของ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. สำหรับการได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2022 (TGDA) ในสาขาประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution)

จัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว สำหรับรางวัลที่ทรงคุณค่าอย่าง Thailand Green Design Awards หรือ TGDA ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้จัดตั้ง ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรยากาศของมหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์ พร้อมกับส่งเสริมและให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ การพัฒนา รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการ


ขณะเดียวกันก็มีความมุ่งหวังที่จะให้เกิดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการวิจัยอย่างแท้จริง พร้อมยกระดับและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปต่อยอดและใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้สังคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยจุดเด่นของรางวัล TGDA คือการมุ่งเน้นประกวดในเชิงความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตโปรดักต์อย่างเป็นระบบครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการผลิต ว่ามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรอบอย่างไรบ้าง ซึ่งรางวัลจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 ประหยัดพลังงาน (Energy Saving)

ประเภทที่ 2 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency)

และประเภทที่ 3 ยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) หมายความว่า ผลงานที่พัฒนาขึ้นนั้นต้องสามารถตอบสนองและยกระดับคุณภาพการดำเนินชีวิต ช่วยอำนวยความสะดวก และตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า


อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหนึ่งรางวัลที่ถือว่าทรงคุณค่าอย่างมากหากได้รับ นั่นก็คือ รางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution) ซึ่งเป็นบุคคล กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจุดเปลี่ยน รวมถึงการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อจุดประกายสังคมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

และในปีนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) จากเวที TGDA นี้ไป ได้แก่ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ตอกย้ำแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ครองนวล ลิ่วมโนมนต์ ผู้จัดการสังกัดสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เข้ารับรางวัล
ปตท.ตั้งใจให้ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องป่าและระบบนิเวศที่ผสมผสานความสวยงามด้านภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงเป็นพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพฯ บนที่ดินของ ปตท. จำนวน 12 ไร่ จากเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและเป็นที่ทิ้งขยะ โดยมีแนวความคิดที่จะ “สร้างป่าให้แก่คนกรุงเทพฯ” โดยนำองค์ความรู้จากการปลูกป่ามาแล้ว 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ มาต่อยอดเป็น “ป่านิเวศ” ที่จำลองป่ากรุงเทพฯ ในอดีต


“ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” แห่งนี้มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและพันธุ์ไม้หายากกว่า 270 ชนิด โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปลูกป่านิเวศของ ศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ ร่วมกับองค์ความรู้การปลูกป่าของ ปตท. ออกแบบจัดสรรสัดส่วนพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ปลูกป่ากว่า 9 ไร่ หรือ 75% พื้นที่แหล่งน้ำ 1 ไร่ ประมาณ 10% และพื้นที่อาคารเพื่อการเรียนรู้ 2 ไร่ ประมาณ 15%

ทั้งหมดนั้นส่งผลให้ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อให้คนกรุง หรือเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตในเมืองได้มีโอกาสรู้จักและสัมผัสป่าอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางไกล และได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการได้รับรางวัลดังกล่าวก็ถือว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น