xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” นั่งหัวโต๊ะเคาะใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล 2 ราย-ต่ออายุ 11 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ศักดิ์สยาม" ประชุมคณะ กก.กลั่นกรองฯเคาะใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล 2 ราย และต่ออายุอีก 11 ราย ตามกฎหมายและข้อบังคับ พร้อมกำชับกรมเจ้าท่าตรวจสอบท่าเรือยอชต์แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงอยุธยา-จ.สมุทรปราการ ขออนุญาตตรงวัตถุประสงค์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่า (กจท.) ครั้งที่ 2/2565 คณะกรรมการ ประกอบด้วย นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและกรมเจ้าท่า ซึ่งการประชุมจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานจากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 1/2565 และในสำหรับครั้งที่ 2/2565

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลซึ่งเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามข้อ 3 (9) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 จำนวน 2 ราย

การพิจารณาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลซึ่งเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน ตามข้อ 3 (9) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 จำนวน 11 ราย

โดยคณะอนุกรรมการฯ ตามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 302/2564 สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และการพิจารณาอนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยทำการค้าในน่านน้ำไทยตามมาตรา 47 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 จำนวน 3 ราย โดยคณะอนุกรรมการฯ ตามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 303/2564 สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

พร้อมกันนี้ รมว.คมนาคมได้สั่งการเพิ่มเติมให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบการขออนุญาต ความปลอดภัย การใช้เรือท่องเที่ยวและสันทนาการในแม่น้ำเจ้าพระยา และตรวจสอบการขออนุญาตท่าเรือในการทำเป็น Yacht Club ในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ช่วงพระนครศรีอยุธยาจนถึงสมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในกิจการต่างๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เท่าที่จำเป็น และคงรักษาประโยชน์ของธุรกิจประกอบกิจการเรือของไทย

รวมถึงได้สั่งการให้คณะกรรมการกลั่นกรองและดำเนินการภารกิจตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปฯ ของกรมเจ้าท่า ดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด


กำลังโหลดความคิดเห็น