xs
xsm
sm
md
lg

ทช.ยกระดับถนนสายรอง”อบ.4072”บ้านโนนกลอย อ.เดชอุดม เชื่อมด่านช่องเม็กสะดวก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทช.ยกระดับถนนสายรองลาดยาง ขยายผิวทาง สาย อบ.4072 แยก ทล.2172 - บ้านโนนกลอย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 3 กม. งบกว่า 23 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์แล้วหนุนขนส่งเชื่อมด่านช่องเม็กสะดวก

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี ) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.4072 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2172 - บ้านโนนกลอย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 3 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 23.956 ล้านบาท

โดยได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 - 1.50 เมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมถึง ช่วยสนับสนุนการขนส่งด้านอุตสาหกรรม ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ และสามารถเชื่อมไปยังด่านศุลกากรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้อีกทางหนึ่งด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น