xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์จับมือ 3 สมาคม ขยายเวลาลดราคาเคมีเกษตรช่วยเกษตรกร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคายาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้จัดทำโครงการลดราคาเคมีเกษตรช่วยเกษตรกร ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตรและผู้ประกอบการ 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย รวม 22 บริษัท โดยลดราคาจำหน่ายยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันการเกษตร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) มีสารกำจัดวัชพืช แมลง โรคพืช เข้าร่วมโครงการฯ รวม 56 สาร 74 รายการ ปริมาณที่เข้าร่วม 235,268 ลิตร,กก. ส่วนลดสูงสุด 35% ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565


อย่างไรก็ตาม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับช่วงฤดูเพาะปลูกของเกษตรกรในปีนี้ กรมการค้าภายในจึงได้หารือร่วมกับหน่วยงานและสมาคมที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะขยายเวลาโครงการฯ ไปอีก 3 เดือน จนสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถสั่งซื้อเคมีเกษตรในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดได้ผ่านสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) ที่ตนเป็นสมาชิก และสถาบันเกษตรกรจะติดต่อไปยังเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ หรือสหกรณ์จังหวัดเพื่อรวบรวมยอดการสั่งซื้อแจ้งมายังส่วนกลาง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดสินค้าและขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน (www.dit.go.th)


กำลังโหลดความคิดเห็น