xs
xsm
sm
md
lg

กรมการค้าภายในออกตรวจเข้มการจำหน่ายชุดสังฆทานช่วงก่อนวันมาฆบูชา มุ่งสร้างความเป็นธรรมให้ผู้บริโภค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประชาชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรมการค้าภายในจึงส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาเครื่องสังฆภัณฑ์เพิ่มเติมจากการออกตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว และกำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภค

สำหรับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2564 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย ทั้งนี้ รายการและราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการตรงตามป้ายแสดงราคา ต้องไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือบริการที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และห้ามปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าหรือบริการโดยไม่มีเหตุอันสมควร

รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนก่อนตัดสินใจซื้อควรตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย รายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทาน รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ และตรวจสอบสินค้าที่บรรจุว่าตรงกับรายการสินค้าที่แสดงไว้หรือไม่  เพื่อเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กำลังโหลดความคิดเห็น