xs
xsm
sm
md
lg

เห็นยัง! สัญลักษณ์ Green Industry บนสลากกินแบ่งรัฐบาล ก.อุตฯ ปลื้มดัน BCG โมเดล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงอุตสาหกรรมปลื้มสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใช้ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry หรือ GI) ตีพิมพ์บนสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มงวด 17 ม.ค. 65 ที่ผ่านมาหลังผ่านเกณฑ์อุตฯ สีเขียวระดับ 2 เดินหน้า BCG โมเดล กรอ.ขับเคลื่อนปี 2565 ต่อเนื่อง

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดเผยว่า โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ได้เข้าร่วมการยกระดับการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI) ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา จนทำให้สามารถนำตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวเผยแพร่ ลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารต่อผู้บริโภคได้ โดยได้เริ่มนำไปตีพิมพ์ลงบนสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่งวดออกรางวัลวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเสริมให้สถานประกอบการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ซึ่ง สอดคล้องกับ BCG โมเดลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 ด้าน ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่สากลภายใต้การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อชุมชน ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามเป้าหมายการขับเคลื่อน Green Economy ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวมีเป้าหมายยกระดับผู้ประกอบกิจการโรงงาน ทั้งหมดเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในปี 2568 รวมทั้งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.30 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมจนกระทั่งได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3” หรือระบบสีเขียว (Green System) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ขึ้นไป สามารถนำตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวเผยแพร่ลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารต่อผู้บริโภคได้

ทั้งนี้ โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยื่นขออนุญาตจากกระทรวง อุตสาหกรรมเพื่อนำตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวตีพิมพ์ลงบนสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเริ่มตั้งแต่งวดออกรางวัล วันที่ 17 มกราคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงการเป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

“ปี 2565 กรอ.ขอเชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) เพื่อยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเป็นระบบต่อไป” อธิบดี กรอ.กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น