xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศผลประกวดบทความรณรงค์แข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สขค.ประกาศผลการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ในหัวข้อ “ความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในยุคดิจิทัล”

ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย กรรมการการแข่งขันทางการค้า และประธานอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้จัดกิจกรรมการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ในหัวข้อ "ความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในยุคดิจิทัล" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการนำความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งได้สิ้นสุดการส่งผลงานไปแล้วตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ดร.รักษเกชา ซึ่งเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดบทความครั้งนี้ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการประกวดบทความภายใต้โครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมนั้น เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ที่สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งการกำกับดูแลการแข่งขันในตลาดให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการกระทำที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาด อันจะส่งผลให้เกิดการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในตลาด ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกและถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยมีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 71 บทความ โดยในการพิจารณาผลการตัดสินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย รองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และที่ปรึกษากรรมาธิการหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินด้วย

สำหรับผู้ชนะการประกวดบทความในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่/เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ได้แก่ คุณพิมพ์ชนก เอี่ยนเล่ง
2. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับโล่/เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท ได้แก่ คุณสุชานันท์ เกิดผล
3. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับโล่/เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท ได้แก่ คุณณัฐวิช ศิริกาญจน์ และ
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดบทความทุกคน ยกเว้นผู้ได้รับรางวัลตามข้อ 1-3 จะได้รับรางวัลชมเชย เป็นเกียรติบัตร และของที่ระลึก

ดร.รักษเกชากล่าวขอบคุณคณะกรรมการตัดสินการประกวดบทความ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความสนใจและเข้าร่วมในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะประการใดต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้มีการพัฒนาไปในทางที่เป็นคุณ และเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้า ก็จะถือเป็นพระคุณอย่างยิ่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น