xs
xsm
sm
md
lg

สภาอุตฯ จับมือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการภาคอุตฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การลงนามครั้งนี้มี นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ลงนาม ณ ลาน ThaiBev ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.)

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมในฐานะ “เพื่อนร่วมเศรษฐกิจมิตรร่วมสร้าง” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงพยายามหาแนวทางและพันธมิตรในการพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็นให้แก่สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อสร้างสมรรถนะการแข่งขันในตลาดโลก และสามารถนำพาอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่สากลอย่างเต็มภาคภูมิ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกผู้ริเริ่มด้านการเรียนการสอนทางไกลเพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่มุ่งเน้นพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ สร้างความเข้มแข็งและความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการรายย่อย และ/หรือผู้ประกอบการใหม่ และสร้างมาตรฐานสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้นำและผู้ริเริ่มการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกล เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกแล้ว ยังมีหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญา (Non-degree Programs) ระบบโมดูลการเรียน (Modular System) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานควบคู่กับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่ (Re-Skill) และยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Up-Skill) ตอบสนองการเรียนรู้ตามความต้องการของแต่ละบุคคลและหน่วยงาน ตามคำขวัญว่า มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

สำหรับการจัดหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เป็นการจัดการเรียนการสอนให้สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่จำเป็นเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยหลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกลุ่มอุตสาหกรรม ที่สำคัญ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมที่เข้าเรียนผ่านโครงการความร่วมมือนี้จะสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตสำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาของ มสธ.ได้อีกด้วย นับเป็นมิติใหม่การพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสำหรับยุค Next Normal เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสความสำเร็จที่สูงยิ่งขึ้น

ดร.ชัชนันท์ ถนอมวรสิน รองประธานกลุ่มเครื่องจักรกลและโลหการ และคณะกรรมการเอฟทีไอ อะคาเดมี หนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการนี้ กล่าวว่า การลงนาม MOU ระหว่างสภาอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ริเริ่มและผลักดันจนประสบผลสำเร็จในการจัดทำความร่วมมือแล้วคาดหวังว่าจะเป็นแหล่งความรู้ให้แก่สมาชิกเดิม และยังเข้าถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการเติมเต็มความรู้ในด้านต่างๆ เช่นข้อตกลง กฎระเบียบด้านแรงงาน การค้า อุตสาหกรรม สาธารณสุข ตามที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ และเชื่อมั่นว่าหลังจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้ผ่านการอบรมแล้วจะเห็นประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ทางสภาอุตสาหกรรมยินดีที่จะเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น