xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด ทอท.โยกย้ายใหญ่ “กิตติพงศ์ กิตติขจร” นั่ง ผอ.สุวรรณภูมิ แขวน ผอ.ดอนเมือง โยก “ธานี” จากภูเก็ตเสียบแทน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกิตติพงศ์ กิตติขจร  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บอร์ด ทอท.เคาะโยกย้าย 18 ตำแหน่ง เด็กการเมืองเครือข่ายผลประโยชน์ขึ้นตำแหน่งพรึบ “กิตติพงศ์ กิตติขจร” นั่ง ผอ.สุวรรณภูมิ เด้ง “สัมพันธ์” ผอ.ดอนเมืองแขวนเป็นที่ปรึกษา โยก “ธานี” จากภูเก็ตคุมดอนเมืองแทน “นิตินัย” เซ็นคำสั่งมีผล 1 ต.ค. 64

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ที่มีนายสราวุธ เบญจกุล เป็นประธานวันที่ 22 ก.ย. ได้มีมติแต่งตั้งพนักงาน ทอท.ระดับ 11 จำนวน 18 ตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารงานของ ทอท.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ได้ลงนามในคำสั่ง ทอท.ที่ 777/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป
โดยคำสั่งแต่งตั้งมีดังนี้ 1. นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน 2) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) (ระดับ 11) และปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยเป็นการแต่งตั้งแทนผู้เกษียณ 2. นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 11) โดยเป็นการแต่งตั้งแทน น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ซึ่งครบเกษียณอายุ

3. ร.ต.ธานี ช่วงชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ระดับ 11) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (ระดับ 11) แทน ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ซึ่งถูกโยกไปเป็นที่ปรึกษา 11

4. นายมนต์ชัย ตะโหนด ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ระดับ 11) 5. นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ระดับ 11) 6. ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (ระดับ 11) ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา 11 ทอท.

7. นางอรอุมา อดุลยานนท์ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท. ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน (ระดับ 10) 8. นางสาวพัชรวลัย ตันประวัติ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน 1 (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน 2) (ระดับ 10) 9. นางอัญชลี ประมวลเจริญกิจ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน 1) (ระดับ 10)
10. นายสมภพ ภาคสวรรค์ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) (ระดับ 10) 11. นายกฤติยา ก้อนทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2/ (ระดับ 10 ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) (ระดับ 10) 12. นายอัษฎางค์ ขำคมกุล ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) (ระดับ 10)

13. นายณัฐวุฒิ รัตสุนทร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสนามบินและอาคาร (ระดับ 9) ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10) 14. นายเดชฤทธิ์ ขุนน้อย ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน (ระดับ 9) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10)

15. นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) (ระดับ 10)16. น.ต.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ระดับ 10)

17. นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท. 18. นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) อีกตำแหน่งหนึ่ง
แหล่งข่าวจาก ทอท.กล่าวว่า การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.จะมีข้อสังเกตเรื่องการวิ่งเต้น และการสลับเพื่อผลประโยชน์ โดยครั้งนี้ ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองถูกโยกไปเป็นที่ปรึกษา 11 ซึ่งเป็นตำแหน่งแขวนใน ทอท. ซึ่งก่อนหน้านี้ ร.ท.สัมพันธ์เคยจะถูกโยกออกจาก ผอ.ดอนเมืองแล้วหลายครั้ง ส่วนการโยก ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ตเข้ามาเป็นผอ.ดอนเมืองแทน มีกระแสข่าวภายในระบุว่าอาจเกิดจากมีปัญหากับคนในพื้นที่ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการทำงานในท่าอากาศยานภูเก็ตได้ จึงโยกออกมาจากพื้นที่

ร.ต.ธานี ช่วงชู   ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง


กำลังโหลดความคิดเห็น