xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.สั่งนิคมฯ 65 แห่งยกระดับความปลอดภัยให้เป็นไปตาม PSM

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ผู้ว่าการ กนอ.” สั่งกำชับทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพิ่มความเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในนิคมอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตหรือ PSM”

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงาน บริษัท ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่งกรุ๊ป ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จึงได้สั่งกำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศทั้ง 65 แห่ง ให้เพิ่มความเข้มงวดด้านการป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง ตามมาตรฐาน “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต” (Process Safety Management : PSM) ที่เน้นมาตรการจัดการและพื้นฐานด้านวิศวกรรมในการชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดเก็บ การออกแบบ การใช้ การผลิต การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร้ายแรงในเขตนิคมอุตสาหกรรม

“กนอ.ได้วางมาตรการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้ประกอบการในการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งออกข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (ข้อบังคับฯ PSM) และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้กับโรงงานที่เข้าข่าย PSM ในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป” นายวีริศกล่าว

ทั้งนี้ ข้อบังคับฯ PSM ดังกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM) และการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง (Highly Hazardous Chemicals) ในปริมาณครอบครองเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กำหนดในบัญชีท้ายข้อบังคับ หรือมีปริมาณครอบครองของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัม (10,000 ปอนด์) ขึ้นไป ต้องดำเนินการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และตรวจประเมินภายในทุก 1 ปีปฏิทิน โดยทีมผู้ตรวจประเมินภายในของสถานประกอบการ และรับการตรวจประเมินภายนอกทุก 3 ปีปฏิทิน โดยทีมผู้ตรวจประเมินภายนอกที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กนอ.

“กนอ.กำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมที่มีโรงงานเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ 12 ประเภท โดยจัดทำแผนสุ่มตรวจโรงงานเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงงาน โดย กนอ.จะสั่งการให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน หากตรวจพบกิจกรรมที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยขึ้น” นายวีริศกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...