xs
xsm
sm
md
lg

อีอีซีร่วมสถาบันไทย-เยอรมัน SNC ฝึกอบรมสร้างบุคลากรยุคใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อีอีซีจับมือร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมันและ SNC เปิดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 1 เริ่ม 14 มิ.ย.-23 ก.ค. มุ่งสร้างบุคลากรยุคใหม่ สอดรับความต้องการของ ECC Model Type B

ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร (EEC HDC) เปิดเผยหลังเป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ตามแนวทางพัฒนาบุคลากรตรงความต้องการหรือ EEC model ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ว่า อีอีซีได้รับความร่วมมือจากสถาบันไทย-เยอรมันหรือ TGI ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้จับมือกับเอกชน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด หรือ SNC ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร EEC Model Type B เป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างบุคลากรยุคใหม่ เรียนรู้-พัฒนาทักษะจากประสบการณ์จริงด้วยการศึกษา และการฝึกอบรมยุคใหม่แบบ EEC Model

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNC กล่าวว่า ในฐานะสถานประกอบการมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมกับโครงการนี้ โดยจะเป็นการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.-23 ก.ค. 64 ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มหลักสูตร เช่น Injection Moulding Machine (Smart Production), CNC Machine & Robotics, Industrial IoT และ Industrial Robot & Automation System โดยจะมีการฝึกอบรม ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี

นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน กล่าวว่า คณะวิทยากรของ TGI ได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงความต้องการของสถานประกอบการ เป็นการพัฒนาทักษะบุคลากรแบบสร้างคนตรงความต้องการภาคอุตสาหกรรม Demand Driven พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการป้องกัน Covid-19 สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าอบรมและลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ โดย TGI มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน EEC Model และพร้อมที่จะร่วมการพัฒนาทักษะบุคลากรตามแนวทาง EEC Model ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...