xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี สานต่อโครงการบิ๊กซีร่วมใส่ใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม การันตีติดอันดับ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บีเจซี มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านของการผลิตสินค้าและการให้บริการ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างธุรกิจกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเชิงรุกเพื่อรับมือและต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงการลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมด้วย บีเจซีได้จัดทำ “นโยบายสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทต่างๆภายใต้บีเจซี ดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อธรรมชาติ
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าวว่า “จากวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรโลก ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดตั้งโครงการ และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนโยบายเพื่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยเฉพาะการมุ่งเน้นลดปัญหาปริมาณขยะล้นเมือง เป็นต้น”


เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้จัดตั้งโครงการ “พี่หมีบิ๊กกี้ ชวนรีไซเคิล” เพื่อร่วมรณรงค์ลดปัญหาปริมาณขยะอะลูมิเนียม และพลาสติกโดยการ นำกระป๋องเครื่องดื่มอะลูมิเนียม และขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว มาบริจาค ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำนวนกว่า 192 สาขาทั่วประเทศ โดยจะนำวัสดุรีไซเคิลไปแปรรูปเป็นชุด PPE และ ขวดน้ำดื่มใหม่ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม และหน่วยงานสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป”

โดยที่ผ่านมา กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ยังคำนึงถึงความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการที่สนับสนุนการรีไซเคิลเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยบิ๊กซีได้สนับสนุนจุดตั้งตู้รับบริจาคกล่องเครื่องดื่ม UHT จำนวน 146 สาขา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน เพื่อรวบรวมและ รีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคาสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศไทย

โครงการ “กระดาษปันรัก” เพื่อนำกระดาษที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นเยื่อกระดาษทิชชูที่สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

โครงการแยก แลก ทิชชู ซิลค์ รวบรวมกระดาษรีไซเคิลจากโรงเรียนและชุมชนกว่า 1.7 ตัน เพื่อนำไปรีไซเคิลทำเป็นกระดาษทิชชูต่อไป


นอกจากนี้ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มุ่งมั่นดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างธุรกิจกับระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำหนดเป้าหมายระยะยาว โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 10-20% ตามลำดับ ภายในปี พ.ศ. 2568 (เมื่อเทียบกับปีฐาน ปี พ.ศ. 2559 ) และยังจัดตั้งโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ “Solar Rooftop” ที่มุ่งขับเคลื่อนการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ติดตั้งระบบผลิตกระเเสไฟฟ้าจากพลังงานเเสงอาทิตย์บนหลังคาที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กว่า 33 สาขาทั่วประเทศ และ โครงการ Food Rescue ที่ร่วมมือกับ มูลนิธิเอสโอเอส สนับสนุนอาหารส่วนเกิน ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับชุมชนขาดแคลน โรงเรียนและสถานสงเคราะห์ทั่ว กทม. และปริมณฑล ลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการไม่นำขยะอาหารไปฝังกลบ จำนวน 67,392 กิโลกรัม เป็นต้น

โดยจากการรายงานล่าสุด กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ “ESG100” ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ในกลุ่มบริการ (Services) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับเป็นผลชี้วัดการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทว่าประสบผลสำเร็จบนแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานระดับสากล

ทางกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ยึดมั่นในหลักการทำงานที่เคียงรู้กับการรักษาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์และการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบรรเทาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรของบีเจซี ลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ


กำลังโหลดความคิดเห็น...