xs
xsm
sm
md
lg

ครม.รับทราบมติ กก.วล.เห็นชอบ EIA ”รถไฟฟ้าสีเหลืองต่อขยาย-ขนส่งมวลชนหาดใหญ่”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ครม.รับทราบมติ กก.วล.เห็นชอบ EIA รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4 โครงการ รถไฟฟ้าสีเหลืองต่อขยาย ขนส่งมวลชนหาดใหญ่ และโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองสตูล กำชับดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและพื้นที่ป่าไม้

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 25 พ.ค. ได้รับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/1564 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองส่วนต่อขยาย ช่วงแยกรัชดา-ลาดพร้าว ถึงแยกรัชโยธิน 2. โครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก ตำบลคลองขุด ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 3. โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 4. โครงการทางหลวงหมายเลข 203

โดยให้ทั้ง 4 โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองส่วนต่อขยาย ช่วงแยกรัชดา-ลาดพร้าว ถึงแยกรัชโยธิน ให้ดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เช่น การกำหนดแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการก่อสร้าง และการพิจารณาจุดจอดที่สถานี YLEX01 (บริเวณสำนักงานศาลยุติธรรม) และทางเชื่อมยกระดับที่เหมาะสม

ส่วนโครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก ตำบลคลองขุด ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ให้ดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นการป้องกัน เฝ้าระวังการรุกล้ำใช้ประโยชน์และการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ที่ผ่านป่าชายเลนเสื่อมโทรม และมาตรการด้านสาธารณสุขสำหรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง

โครงการทางหลวงหมายเลข 203 ให้ประสานกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกี่ยวกับการควบคุมไม่ให้มีผลกระทบต่อภูมิทัศน์และพื้นที่ป่าไม้บริเวณนอกพื้นที่ก่อสร้าง

นอกจากนี้ ครม.ยังรับทราบการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือประมงบางประเภท และเห็นชอบตามร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือประมงบางประเภท (ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ท่าเทียบเรือประมงสำหรับการนำเข้าสัตว์น้ำ ท่าเทียบเรือประมงของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับการผลิตอาหารสัตว์) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาลงนามต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น