xs
xsm
sm
md
lg

ซี.พี.เวียดนามเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานระดับโลก คว้า 6 รางวัลคุณภาพแห่งชาติเวียดนามประจำปี 2019-2020

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น (ซี.พี.เวียดนาม) โดยธุรกิจสุกร คว้ารางวัลเหรียญทองของรางวัลคุณภาพแห่งชาติในปี 2020 (Golden Prize of the Vietnam National Quality Awards 2020) พร้อมได้รับ 5 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2019-2020 (the Vietnam National Quality Awards 2019-2020) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหารสู่ความเป็นเลิศตลอดห่วงโซ่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรมของประเทศเวียดนามให้มีมาตรฐานทันสมัยระดับสากล


นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ ซี.พี.เวียดนาม กิจการในประเทศเวียดนาม ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจาก 5 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2019-2020 ซึ่งมอบโดยนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อยกย่องสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ สร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนานวัตกรรม คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของเวียดนามให้เข้มแข็งขึ้น

นายมนตรีกล่าวว่า ซี.พี.เวียดนามให้ความสำคัญต่อการประยุกต์กรอบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล VNQA เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการทำงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งบูรณาการกับแนวโน้มและภาวะเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้ ซี.พี.เวียดนามสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถตอบรับกับโอกาสและความท้าทายต่างๆ ได้ทันสถานการณ์

ในปีนี้เวียดนามจัดการมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติให้แก่องค์กรเอกชนในช่วง 2 ปี (ปี 2019 และปี 2020) เข้าด้วยกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับ รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2020 ซี.พี.เวียดนาม โดยธุรกิจสุกรครบวงจร-สาขา 3 ในจังหวัดด่องนาย ได้รับรางวัลเหรียญทองคุณภาพแห่งชาติ ปี 2020 ขณะที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ ในจังหวัดเบ๊นแจ และโรงงานอาหารสัตว์ด่องนาย ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2020


สำหรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2019 โรงงานแปรรูปอาหารในนครโฮจิมินห์ และโรงงานแปรรูปสุกรในจังหวัดด่องนาย รวมถึงธุรกิจสุกร-สาขา 3 ได้รับรางวัล "คุณภาพแห่งชาติในปี 2019"

ทั้งนี้ ธุรกิจสุกร-สาขา 3 ในจังหวัดด่องนายได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 3 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2018 และปีล่าสุดสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2020 เป็นธุรกิจสุกรที่ดำเนินการผลิตสุกรตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ Feed-Farm-Food โดยมีจุดเด่นในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการผลิตสุกรคุณภาพดี และปลอดภัย มีการบริหารจัดการได้มาตรฐานสากล ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ มีระบบป้องกันโรคที่ทันสมัย ตลอดจนมีการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เช่น มาตรฐานฟาร์มสีเขียว (Green Farm), 5S-SHE, ISO 14001, 9001.TPM เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับการรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธุรกิจสุกร-ฟาร์มสุกรสาขา 3 ยังให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการเลี้ยงสุกร ให้พนักงานของบริษัท ลูกค้า หน่วยงานราชการ และ นักศึกษาด้านการเกษตรในประเทศเวียดนาม


ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ธุรกิจสุกรของ ซี.พี.เวียดนามเป็นฐานการผลิตสุกรที่สำคัญและมีความโดดเด่นในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยสูง เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในเวียดนาม

อนึ่ง บริษัทที่ได้รับรางวัลเหรียญทองคุณภาพแห่งชาติแห่งเวียดนามต้องมีคุณสมบัติ และมีผลงานที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ดำเนินงานในสาขาเดียวกัน ใน 7 หัวข้อ คือ 1. บทบาทของผู้นำ 2. การดำเนินการด้านกลยุทธ์ 3. นโยบายด้านการมุ่งเน้นลูกค้า และตลาด 4. การวัดผล และการจัดการความรู้ 5. การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6. การจัดการด้านกระบวนการทำงาน 7. ประสิทธิภาพการผลิต และกิจกรรมทางธุรกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็น “ครัวของโลก” ซี.พี.เวียดนามได้มีส่วนร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ภาคปศุสัตว์และการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศเวียดนาม ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานสากล สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการแพร่ระบาดโควิด-19 ซี.พี.เวียดนามเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ดำเนินมาตรการป้องกันโรคระบาดขั้นสูงสุดในทุกขั้นตอนการผลิตอาหารตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ม และโรงงานแปรรูปอาหาร รวมถึงระบบโลจิสติกส์ เพื่อส่งมอบอาหารปลอดภัยให้ชาวเวียดนามอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก


กำลังโหลดความคิดเห็น...