xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.เทงบ 40 ล้านซ่อมบำรุงสถานีสีแดง “สายตลิ่งชัน” เร่งเสร็จใน 4 เดือนก่อนเปิดหวูดพ.ย. 64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รฟท.เปิดประมูลซ่อมบำรุงสถานี ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และถนนโลคัลโรด รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน 3 สถานี วงเงิน 40 ล้านบาท คาดเสร็จใน 4 เดือน ก่อนเปิดหวูดเดินรถเชิงพาณิชย์  

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 เม.ย. รฟท.ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานี ถนนเลียบทางรถไฟ และอื่นๆ ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง  40.93 ล้านบาท โดยผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 9 เม.ย. ถึง 3 พ.ค. 2564 และให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 พ.ค. 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.  

ก่อนหน้านี้ รฟท.ได้เปิดประมูลซ่อมบำรุงอาคารสถานีและถนนเลียบทางรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชันแล้ว โดยมีเอกชนยื่นประมูล 3 ราย แต่มีผู้ผ่าน 1 ราย ส่วนอีก 2 รายมีปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกจึงพิจารณายกเลิกการประมูล เนื่องจากเห็นว่ามีเอกชนผ่านเพียง 1 รายจะไม่มีการแข่งขัน และยังมีเวลาในการประกวดราคาใหม่ จากกำหนดเปิดให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ในเดือน พ.ย. 2564  

โดยขอบเขตของงานซ่อมบำรุงรถไฟสีแดงช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ประกอบด้วย 1. งานซ่อมบำรุงอาคารสถานี 2. งานซ่อมบำรุงถนนเลียบทางรถไฟ 3. งานปรับปรุงพื้นที่สำหรับการบริหารจัดการการเดินรถขอขบวนรถไฟทางไกลสถานีตลิ่งชัน 4. งานปรับปรุงสถานีอนุรักษ์บริเวณสถานีตลิ่งชัน โดยมีระยะเวลาจ้างตามสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายใน120 วัน นับจากวันที่การรถไฟฯ แจ้งให้เริ่มทำงาน โดยมีอัตราค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินรายวันในอัตราร้อยละ 0.10  

สำหรับคุณสมบัติ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างหรือซ่อมบำรุงประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ โดยมี 1. ผลงานก่อสร้างและ/หรืองานซ่อมบำรุงงานโครงสร้างอาคาร โดยมีผลงานเป็นมูลค่าสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 350,000 บาท  2. ผลงานก่อสร้างและ/หรืองานซ่อมบำรุงงานสถาปัตยกรรมของอาคาร โดยมีผลงานเป็นมูลค่าสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท 3. ผลงานก่อสร้างและ/หรืองานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในอาคาร โดยมีผลงานเป็นมูลค่าสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 2,800,000 บาท 4. ผลงานก่อสร้างและ/หรืองานซ่อมบำรุงงานถนนแอสฟัลติกคอนกรีต และอาคารประกอบ โดยมีผลงานเป็นมูลค่าสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 8,500,000 บาท 

อย่างไรก็ตาม การซ่อมบำรุงถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กม. เนื่องจากมีการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2555 โดยมีการซ่อมบำรุง 2 ส่วน ได้แก่ 1. งานซ่อมบำรุงรางรถไฟฟ้า ลิฟต์บันไดเลื่อน และระบบควบคุมอาคารของ 3 สถานีบางซ่อน บางบำหรุ และตลิ่งชัน วงเงิน 90 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. พร้อมรองรับการเปิดเดินรถ Soft Opening ส่วนที่ 2 เป็นการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานี ปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในของทั้ง 3 สถานี คาดว่าจะเริ่มงานได้ในต้นเดือน มิ.ย. 2564 ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ซึ่งงานส่วนใหญ่ไม่กระทบต่อการให้บริการในช่วงการเปิดเดินรถ Soft Opening 
  

 
กำลังโหลดความคิดเห็น...