xs
xsm
sm
md
lg

“เพื่อนชุมชน” ก้าวสู่ปีที่ 10 ตั้งเป้าระยองเมืองอุตฯ เชิงนิเวศระดับ 5

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สมาคมเพื่อนชุมชน” ก้าวสู่ปีที่ 10 พัฒนาภาคีเครือข่ายต้นแบบความร่วมมือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (Collaborative Model) ภาครัฐ และชุมชน ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิต ตั้งเป้าผลักดันระยองขึ้นชั้นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5 ต้นแบบของไทย พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ขยายผลสู่พื้นที่พัฒนาอีอีซี 

นายวริทธิ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยในการแถลงข่าวก้าวสู่ปีที่ 10 สมาคมเพื่อนชุมชน วันนี้ (26 พ.ย.) ว่า การดำเนินงานของสมาคมเพื่อนชุมชนตลอด 10 ปี มีโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษาและสุขภาพ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่าน 10 โครงการสำคัญ ได้แก่
1.โครงการ Eco Industrial Town : จาก Eco Factory สู่ บ้าน วัด โรงเรียน ตำบล เชิงนิเวศ ความร่วมมือในกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทำให้ 76 โรงงานในกลุ่มสมาชิกได้ผ่านการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครบ100% ในปี 2562 สมาคมฯ ได้ขยายความร่วมมือกับชุมชน โดยพัฒนาชุมชน โรงเรียน วัด ตำบลเชิงนิเวศ

2. โครงการทุนพยาบาลเพื่อนชุมชน สมาคมฯ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนทุนการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ โดยเริ่มให้ทุนรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2554

3. โครงการบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบันมีบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลรัฐ 9 แห่งในจังหวัดระยอง ที่สำเร็จจากทุนพยาบาลเพื่อนชุมชน จำนวนมากกว่า 400 คน ทำให้ชุมชน ได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดีมากขึ้น

4. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน เพื่อดูแลผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ห่างไกลโรงพยาบาล 5. โครงการการพัฒนาศักยภาพ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เพื่อให้ อสม.มีความรู้ มีความพร้อมที่จะไปช่วยดูแลชุมชนครอบคลุม 6 ตำบล มีจำนวน อสม.ร่วมอบรมแล้วประมาณ 2,000 คน

6. โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ เป็นการทบทวนความรู้ให้นักเรียน ม.6 ในจังหวัดระยองที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้คะแนน O-NET ติด 5 ลำดับแรกของประเทศ และในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562 พัฒนาขึ้นได้ลำดับที่ 3 ของประเทศ

7. โครงการทุนปริญญาตรีและทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน เปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้เยาวชนในจังหวัดระยอง เมื่อเรียนจบแล้วได้กลับมาทำงานในจังหวัดบ้านเกิด ได้ดูแลครอบครัว และมีอาชีพ มีรายได้ เริ่มตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน

8. โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวในจังหวัดระยอง 9. โครงการแผนฉุกเฉินชุมชนและเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก และ 10. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการ “เพื่อนชุมชน x ธรรมศาสตร์โมเดล” ได้นำภูมิปัญญาพื้นถิ่นของชุมชน มาผสมผสานกับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมชุมชน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน มีวิสาหกิจชุมชน จากการพัฒนาจำนวน 38 กลุ่ม สร้างรายได้รวมในช่วงเวลา 5 ปี มากกว่า 50 ล้านบาท

นอกจากนี้จะส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาในจังหวัดระยอง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาศัยพื้นที่ต้นแบบ (Model) ที่ทางสมาคมฯ ได้พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชุมชนเชิงนิเวศ โรงเรียนเชิงนิเวศ และวัดเชิงนิเวศ รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ หรือให้คำแนะนำแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสู่พื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นต้น ตลอดจนเปิดให้มีการเยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบ สำหรับองค์กร และหน่วยงานที่สนใจ


การดำเนินงานในระยะต่อไป สมาคมฯ ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ตั้งแต่ครั้งก่อตั้งคือมุ่งสร้าง “บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน” ให้เกิดขึ้นในจังหวัดระยอง โดยมีเป้าหมายความร่วมมือดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ในระดับสูงสุด หรือระดับ “Happiness” เพื่อให้ระยองเป็นเมืองต้นแบบ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” ของประเทศไทย

ทั้งนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน (CPA) ก่อตั้งจากความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ (MTP) โดยการริเริ่มของ 5 บริษัท (กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี ดาวประเทศไทย และโกลว์/GPSC) ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท สมาคมฯ มีเป้าหมายยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตชุมชนให้อยู่ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างมีความสุข


กำลังโหลดความคิดเห็น...