xs
xsm
sm
md
lg

เปิดบินได้แล้ว! กพท.ออกประกาศให้สนามบินภูเก็ตเปิดบริการเที่ยวบินได้ เริ่ม 13 มิ.ย. 63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กพท.ออกประกาศฉบับที่ 5 ให้สนามบินภูเก็ตเปิดบริการได้ตั้งแต่ 13 มิ.ย. 63 เวลา 00.01 น.เป็นต้นไป ทำให้สนามบินทั่วประเทศเปิดให้บริการแล้วรวม 36 แห่ง

วันนี้ (12 มิ.ย.) นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กทพ.) หรือ CAAT ได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 5) ว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ซึ่งออกตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ที่กำหนดห้ามหรือจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างตามพระราชกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน เว้นแต่เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนดนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะใช้เส้นทางทางอากาศ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (3) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ประกอบกับมาตรา 15/10 (6) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานเป็นการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. ให้เพิ่มท่าอากาศยานภูเก็ตในรายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้

2. รายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

3. ให้ท่าอากาศยานตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้พิจารณากำหนดระยะเวลาการเปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินหรือท้ายใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป

โดยมีบัญชีแนบท้าย ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 5) ระบุ ท่าอากาศยานให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ คือ ขอนแก่น ชุมพร ตาก ตราด ตรัง นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช น่านนคร นราธิวาส บุรีรัมย์ ปาย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่สอด แม่ฮ่องสอน ระนอง ร้อยเอ็ด เลย ลำปาง สกลนคร สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี

ส่วนท่าอากาศยานที่ให้บริการทั้งการบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ คือ กระบี่ เชียงใหม่ ดอนเมือง ภูเก็ต แม่ฟ้าหลวงเชียงราย สมุย สุวรรณภูมิ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ หัวหิน อู่ตะเภา


กำลังโหลดความคิดเห็น...