xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มบ้านปูเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มบริษัท บ้านปู แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ยันไม่กระทบต่อการดำเนินงาน

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งว่า กลุ่มบริษัท บ้านปูฯ ได้แก่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ขยายตัวในวงกว้างและยกระดับความรุนแรงมากขึ้น โดยทั้งสองบริษัทยกเลิกกำหนดวันประชุม สถานที่ประชุม และวาระการประชุมดังกล่าว ซึ่งเดิมบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กำหนดไว้ในวันที่ 3 เมษายน 2563 และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กำหนดไว้ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติ คณะกรรมการของทั้งสองบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่

อย่างไรก็ตาม บ้านปู และบ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังคงวันที่ในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามเดิมเป็นวันที่ 5 มีนาคม และ 6 มีนาคม 2563 ตามลำดับ การเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล

นอกจากนี้ บ้านปู และบ้านปู เพาเวอร์ฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 8 เมษายน 2563 สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะประกาศรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ทราบอีกครั้งในวันดังกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น