xs
xsm
sm
md
lg

เทสโก้รับไม่อั้นผัก GAP-อินทรีย์แปลงใหญ่ป้อน 58 สาขาพื้นที่ 14 จว.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สวพ.7 รุกยกระดับคุณภาพความปลอดภัยพืชผักแปลงใหญ่ภาคใต้ตอนบนป้อนเทสโก้โลตัสรองรับผู้บริโภค 58 สาขาใน 14 จว.ภาคใต้ พร้อมดันเกษตรกรแปลงใหญ่เข้าสู่ระบบ GAP-พืชอินทรีย์แล้วจำนวน 51 กลุ่มจำนวน 1,500 กว่าราย รวมพื้นที่ 15,400 กว่าไร่ รับกระแสบริโภคพืชผักปลอดภัย

นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 (สวพ.7) กล่าวว่า ตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกลุ่มพืชผักแปลงใหญ่ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมให้นโยบายกรมวิชาการเกษตรเร่งดำเนินการตรวจต่ออายุและการตรวจติดตามผลของการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและการผลิตพืชอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้บริโภคและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยกลุ่มดังกล่าวได้ยื่นขอการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดตามข้อกำหนดของมาตรฐาน มกษ.9035-2553 และได้รับการรับรองตามมาตรฐานในปี 2562 ตามขอบข่ายพืช 16 ชนิด คือ ผักบุ้งจีน คะน้า กวางตุ้ง กวางตุ้งไต้หวัน ผักชีไทย ผักกาดหอม บวบเหลี่ยม มะระจีน พริกขี้หนู ฟักทอง ถั่วฝักยาว ฟักเขียว ขึ้นฉ่าย คะน้ายอด แตงร้าน ฮ่องเต้ไต้หวัน จาก สวพ.7 และใช้กลไกการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเข้าด้วยกันเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมี มีการจัดทำแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ มีการเชื่อมโยงการตลาด ภายใต้แนวทาง “การตลาด นำการผลิต” โดยทำ MOU ซื้อขายผลผลิตกับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด หรือเทสโก้โลตัส เพื่อนำผลผลิตขึ้นวางบนห้างเทสโก้โลตัสใน 58 สาขาในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม มีนายสมพนธ์ ไทยบุญรอด เป็นประธาน มีสมาชิก 62 ราย พื้นที่ 360 ไร่ ได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจมาตรฐานสินค้าเกษตรตามนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานแก่กลุ่มแปลงใหญ่ เข้าสู่การรับรอง GAP 41 แปลง 62 ไร่ ปี 2561 ขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยต่อเนื่องร่วมกับตลาดนำการผลิต โดยรับรอง GAP เพิ่มขึ้น 83 แปลง ในพืช 5 ชนิด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง กวางตุ้งไต้หวัน ผักบุ้ง และมะระจีน และได้เชื่อมโยงตลาดกับบริษัทเทสโก้ โลตัส รวมทั้งได้ขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มอีก 4 ชนิดพืช ได้แก่ ผักกาดหอม ผักชีไทย บวบเหลี่ยม และพริกขี้หนูยอดสน

นอกจากนี้ ในปี 2562 กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักบางท่าข้ามได้ขยายสมาชิกเครือข่ายแปลงใหญ่พืชผักสู่พื้นที่อื่นๆ ได้แก่ ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน ต.มะลวน อ.คีรีรัฐนิคม และ ต.ต้นยวน อ.พนม ในการขยายขอบข่ายการผลิตพืช Gap อีก 2 ชนิดพืช คือ ฟักเขียวอ่อน กับฟักทอง ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 100 กว่าราย ได้รับรอง GAP จำนวน 170 กว่าแปลง พื้นที่ 1,000 กว่าไร่ ใน 11 ชนิดพืชตามขอบข่ายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP พืช และได้รับรองมาตรฐานโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ มกษ.9035-2553 จาก สวพ.7 โดยมีปริมาณการจำหน่ายผลผลิตพืชผักแก่เทสโก้ โลตัสเฉลี่ย 4 ตัน/วัน ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการส่งพืชผัก เกษตรกรมีรายได้จากการส่งพืชผักประมาณ 15,000 บาท/ราย/เดือน

นายวิรัตน์กล่าวด้วยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตระหนักว่าปัจจุบันตลาดภายในและต่างประเทศให้ความสำคัญต่อระบบคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตร อีกทั้งกระแสผู้บริโภคต่างคำนึงถึงคุณภาพความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยในฐานะประเทศส่งออกสินค้าเกษตรส่งออกตลาดโลก จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายใน และต่างประเทศ

สำหรับผลดำเนินงานของ สวพ.7 ที่ผ่านมา ได้ระดมเจ้าหน้าที่ออกตรวจรับรองแปลง และเก็บตัวอย่างผลผลิตพืชอินทรีย์ทั้งระดับแปลง ตลาดสดและห้างโมเดิร์นเทรดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งเร่งดำเนินการถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตพืช เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต พร้อมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และให้การรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP มกษ.9001-2556 และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 1-2552 และมาตรฐานโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ มกษ.9035-2553 เพื่อเพิ่มมูลค่าพืชผักกลุ่มแปลงใหญ่ 51 กลุ่ม ได้รับรอง GAP พืช 1,500 กว่าราย 1,700 กว่าแปลง รวมพื้นที่ 15,400 กว่าไร่ โดยแยกกลุ่มแปลงใหญ่ตามจังหวัด ดังนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 15 กลุ่ม จังหวัดพังงา1 กลุ่ม จังหวัดภูเก็ต 4 กลุ่ม จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 กลุ่ม จังหวัดระนอง 8 กลุ่ม จังหวัดชุมพร 4 กลุ่ม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 กลุ่ม ในจำนวนดังกล่าวแยกกลุ่มแปลงใหญ่ตามชนิดพืชได้ดังนี้ ปาล์มน้ำมัน 16 กลุ่ม มังคุด 11 กลุ่ม ไม้ผลผสมผสาน 6 กลุ่ม มะพร้าว 4 กลุ่ม กล้วยหอม 2 กลุ่ม สับปะรด 2 กลุ่ม ทุเรียน 2 กลุ่ม เงาะ 2 กลุ่ม พืชผัก 2 กลุ่ม มะม่วงหิมพานต์ 1 กลุ่ม สมุนไพร 1 กลุ่ม ผักเหลียง 1 กลุ่ม และเห็ด 1 กลุ่ม

นอกจากนี้ สวพ.7 ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราชเตรียมคัดเลือกเกษตรกร GAP ดีเด่นและแปลงพืชอินทรีย์ดีเด่นระดับเขต ปี 2563 โดยล่าสุดได้ลงพื้นที่ตรวจคัดเลือกแปลงเกษตรกรดีเด่น สาขาระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช จำนวน 3 แปลง ได้แก่ 1. แปลงนายวุฒิชัย วัยวัฒน์ (ทุเรียนสาลิกา) อ.กะปง จ.พังงา 2. แปลงนายพิชิต ชูมณี (พืชผสมผสาน) อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 3. แปลงนางพรศรี โชติพันธ์ (มังคุด) อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช และตรวจคัดเลือกแปลงเกษตรกรพืชอินทรีย์ดีเด่น จำนวน 3 แปลง 1. แปลงนายธนวัฒน์ มโนวชิรสรรค์ (ไม้ผล) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 2. แปลงนายบรรลุ บุญรอด (เห็ด) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 3. แปลงนางสาวศิริรัตน์ พุมดวง (ผักเหลียง) อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
กำลังโหลดความคิดเห็น...