xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด ปตท.จ่อตั้ง กก.สรรหาฯ เปิดรับสมัครชิง CEO คนใหม่ Q4 นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะกรรมการ ปตท.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา CEO ปตท.คนใหม่แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ที่จะครบวาระ พ.ค. 63 คาดจะเปิดรับสมัคร CEO ปตท.คนใหม่ได้ในไตรมาส 4 นี้


วันนี้ (17 ตุลาคม) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการ ปตท.เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงมติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาซีอีโอ ปตท.ว่า ตามที่ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร จะครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นั้น มาตรา 8 จัตวา ของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 กำหนดว่า “ในการจ้างและแต่งตั้งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ให้คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจำนวนห้าคน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12) ให้คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) และ (12) ไม่เป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น เว้นแต่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและมีอายุไม่เกินห้าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร”


ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.ได้มีมติคัดเลือก 1.คณะกรรมการสรรหา จำนวน 5 คน 2.คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 4 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการ ปตท. 3 คน และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จำนวน 1 คน


คาดว่าจะมีการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนต่อไป ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสานต่อภารกิจให้ ปตท.เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับสังคมไทยตลอดไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...