xs
xsm
sm
md
lg

“สุริยะ” ขีดเส้น 3 เดือนแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียหาดใหญ่-คลองแห-คลองอู่ตะเภา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สุริยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างบูรณาการในคลองแห คลองอู่ตะเภา ตามโครงการ "รวมพลัง ผู้พิทักษ์สายน้ำ หาดใหญ่ คลองแห คลองอู่ตะเภา" พร้อมขีดเส้น 3 เดือนต้องเห็นผลงาน โดยเตรียมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานอีกครั้ง
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่ตนเองและคณะ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้มีโอกาสเข้าร่วมใน "กิจกรรมหยุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง รวมพลังผู้พิทักษ์สายน้ำ หาดใหญ่ คลองแห คลองอู่ตะเภา" พร้อมพบปะรับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียลงคลอง และได้มีการหารือและร่วมวางแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้เวลา 3 เดือนต้องเห็นผลงานชัดเจน

“การปล่อยน้ำเสียลงคลองแห คลองอู่ตะเภานั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันหยุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในพื้นที่ต้องมีจิตสำนึกในการพิทักษ์สายน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยในส่วนของภาคอุตสาหกรรมผมได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ "ทำทันที" โดยการลงพื้นที่เข้าพูดคุย ช่วยเหลือ และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหานำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียกับสถานประกอบการ และขอความร่วมมือสถานประกอบการร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้เวลาอีก 3 เดือนต้องเห็นผลงานชัดเจน และผมจะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอีกครั้ง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว

นอกจากนี้ นายสุริยะ และคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดคลองแห ซึ่งเป็นหนึ่งใน “หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative lndustry Village : CIV) หรือ “หมู่บ้าน CIV” ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกระทรวงฯ ได้ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยการนำอัตลักษณ์ หรือจุดเด่นของชุมชนมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ ให้สามารถแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ รองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยในชุมชนคลองแหมีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น เช่น กลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนกชุมชนหนองทราย กล้วยอบกรอบเคลือบช็อกโกแลต กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านท่าไทร 2 น้ำมันนวดตัวผสมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมู เป็นต้น

“นอกจากการนำเอาอัตลักษณ์ของชุมชนมาประยุกต์ใช้แล้ว ชุมชนยังได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่คนรุ่นใหม่กลับมาทำงานในชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มแก่ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ในระยะยาวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ต่อไป” นายสุริยะกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...